آموزش #Visual C - دوره متوسط

image۱ - آشنایی با آرایه ها
مفهوم آرایه - تعریف آرایه (۱) - تعریف آرایه (۲) - دسترسی به اعضای آرایه

۲ - کار با آرایه ها
پیمایش آرایه در یک حلقه For - مرتب و معکوس کردن آرایه ها - کپی کردن آرایه - پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach - پیمایش آرایه

۳ - آرایه های چند بعدی
آرایه های دو بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه به کمک Foreach - آرایه های سه بعدی

۴ - آشنایی با Sender
مفهوم Sender - استفاده از Sender - کاربرد Sender

۵ - آشنایی با Collection
مفهوم Collection - ایجاد کنترل ها در زمان اجرا - افزودن سایر کنترل ها - اضافه کردن دستورات

۶ - متدهای غیربازگشتی
آشنایی با متدها - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۲)

۷ - متدهای بازگشتی
متد بازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد بازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۱) - متد بازگشتی با آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۳)

۸ - مفهوم Method Overloading
مفهوم Method Overloading - متدهایی با پارامترهای متفاوت

۹ - دستورات Catch و مدیریت خطا
دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی - کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally

۱۰ - شی گرایی
مفهوم شی گرایی - مفهوم Encapsulation - ایجاد نمونه ها - افزودن فیلد به کلاس - افزودن متد به کلاس

۱۱ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی
مفهوم خواندنی و نوشتنی - افزودن و ویرایش خاصیت ها - کار با Constructor - مفهوم Inheritance - Override کردن متدها

۱۲ - چند ریختی و کلاس مشتق
مفهوم چند ریختی - کاربرد چند ریختی - طراحی کلاس پایه - طراحی کلاس مشتق - ایجاد شی از کلاس مشتق

۱۳ - پایگاه داده
مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد پایگاه داده - انواع داده در SQL

۱۴ - ایجاد و ویرایش جداول
ایجاد یک جدول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول - ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده

۱۵ - مفهوم ADO.Net
آشنایی با ADO.Net - اشیا و متدهای ADO.Net

۱۶ - کار با Data Gridها
پرکردن Data Gridها - استفاده از Data Gridها

۱۷ - اتصال به پایگاه داده
اتصال به پایگاه داده (۱) - اتصال به پایگاه داده (۲) - اتصال به پایگاه داده (۳)

۱۸ - کار با ADO.Net
ایجاد کد Insert - نکات امنیتی برنامه - تنظیم Tab Index - کنترل نوع داده

۱۹ - دستورات دکمه ها در ADO.Net
ایجاد کد (Delete (۱ - ایجاد کد (Delete (۲ - ایجاد کد Update - ایجاد کد (Search (۱ - ایجاد کد (Search (۲ - ایجاد کد Refresh

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image