آموزش #Visual C - دوره متوسط

image۱ - آشنایی با آرایه ها
مفهوم آرایه - تعریف آرایه (۱) - تعریف آرایه (۲) - دسترسی به اعضای آرایه

۲ - کار با آرایه ها
پیمایش آرایه در یک حلقه For - مرتب و معکوس کردن آرایه ها - کپی کردن آرایه - پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach - پیمایش آرایه

۳ - آرایه های چند بعدی
آرایه های دو بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه به کمک Foreach - آرایه های سه بعدی

۴ - آشنایی با Sender
مفهوم Sender - استفاده از Sender - کاربرد Sender

۵ - آشنایی با Collection
مفهوم Collection - ایجاد کنترل ها در زمان اجرا - افزودن سایر کنترل ها - اضافه کردن دستورات

۶ - متدهای غیربازگشتی
آشنایی با متدها - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۱) - متد غیربازگشتی با آرگومان (۲)

۷ - متدهای بازگشتی
متد بازگشتی بدون آرگومان (۱) - متد بازگشتی بدون آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۱) - متد بازگشتی با آرگومان (۲) - متد بازگشتی با آرگومان (۳)

۸ - مفهوم Method Overloading
مفهوم Method Overloading - متدهایی با پارامترهای متفاوت

۹ - دستورات Catch و مدیریت خطا
دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی - کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally

۱۰ - شی گرایی
مفهوم شی گرایی - مفهوم Encapsulation - ایجاد نمونه ها - افزودن فیلد به کلاس - افزودن متد به کلاس

۱۱ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی
مفهوم خواندنی و نوشتنی - افزودن و ویرایش خاصیت ها - کار با Constructor - مفهوم Inheritance - Override کردن متدها

۱۲ - چند ریختی و کلاس مشتق
مفهوم چند ریختی - کاربرد چند ریختی - طراحی کلاس پایه - طراحی کلاس مشتق - ایجاد شی از کلاس مشتق

۱۳ - پایگاه داده
مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد پایگاه داده - انواع داده در SQL

۱۴ - ایجاد و ویرایش جداول
ایجاد یک جدول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول - ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده

۱۵ - مفهوم ADO.Net
آشنایی با ADO.Net - اشیا و متدهای ADO.Net

۱۶ - کار با Data Gridها
پرکردن Data Gridها - استفاده از Data Gridها

۱۷ - اتصال به پایگاه داده
اتصال به پایگاه داده (۱) - اتصال به پایگاه داده (۲) - اتصال به پایگاه داده (۳)

۱۸ - کار با ADO.Net
ایجاد کد Insert - نکات امنیتی برنامه - تنظیم Tab Index - کنترل نوع داده

۱۹ - دستورات دکمه ها در ADO.Net
ایجاد کد (Delete (۱ - ایجاد کد (Delete (۲ - ایجاد کد Update - ایجاد کد (Search (۱ - ایجاد کد (Search (۲ - ایجاد کد Refresh

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته