تا اطلاع بعدی، شرکت هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌پذیرد. لطفا هر درخواستی در زمینه خرید یا پشتیبانی دارید با شماره ۴۸۱۵ تماس بگیرید.

آموزش MATLAB 2015 - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه

٣ - کار با متغیرها
قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر

۴ - مقدمات کار با نرم افزار
آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضیحات

۵ - ایجاد ماتریس ها
ایجاد ماتریس - ایجاد ماتریس با گام های مشخص - ماتریس های رشته ای

۶ - مدیریت ماتریس ها
دسترسی به عناصر یک ماتریس - اتصال دو ماتریس

٧ - توابع ایجاد ماتریس ها
توابع ایجاد ماتریس ها (١) - توابع ایجاد ماتریس ها (٢)

٨ - عملگرهای ابتدایی
عملگرهای جمع، تفریق و ضرب - عملگر تقسیم

٩ - سایر عملگرها
عملگر توان و ماتریس ترانهاده - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی

١٠ - ساختارهای کنترلی (١)
دستور شرطی If - دستور Switch - حلقه For - آشنایی با Break و Continue

١١ - ساختارهای کنترلی (٢)
حلقه های For تو در تو - حلقه While - دستور Try-Catch

١٢ - تنظیمات کدها
ایجاد فرو رفتگی در کد - تعیین سایز و رنگ کد - قابلیت Command History

١٣ - مفهوم تابع
مفهوم تابع

١۴ - استفاده از توابع
ایجاد تابع - کار با توابع - دستور Return

١۵ - توابع بازگشتی
توابع بازگشتی

١۶ - توابع عمومی
توابع Disp و Pause - تابع Msgbox

١٧ - توابع عملیاتی (١)
توابع Factorial و Sum - توابع Min ،Max ،Mean و Mod - توابع Round ،Ceil و Floor - توابع Median و Mode

١٨ - توابع عملیاتی (٢)
توابع Primes ،Isprime ،Abs و Char - تابع Size - توابع Ind2sub و Sub2ind - توابع Perms و Rot90

١٩ - توابع عملیاتی (٣)
توابع Flipud و Fliplr - تابع Linspace - توابع Var و Std - توابع Factor ،GCD و LCM

٢٠ - کار با اعداد مختلط
کار با اعداد مختلط

٢١ - توابع مرتب سازی ماتریس ها
توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) - توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢)

٢٢ - تابع Find
تابع Find

٢٣ - توابع کار با بردارها
توابع کار با بردارها (١) - توابع کار با بردارها (٢)

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Photoshop 2020

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Flash

image