آموزش MATLAB 2015 - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه

٣ - کار با متغیرها
قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر

۴ - مقدمات کار با نرم افزار
آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضیحات

۵ - ایجاد ماتریس ها
ایجاد ماتریس - ایجاد ماتریس با گام های مشخص - ماتریس های رشته ای

۶ - مدیریت ماتریس ها
دسترسی به عناصر یک ماتریس - اتصال دو ماتریس

٧ - توابع ایجاد ماتریس ها
توابع ایجاد ماتریس ها (١) - توابع ایجاد ماتریس ها (٢)

٨ - عملگرهای ابتدایی
عملگرهای جمع، تفریق و ضرب - عملگر تقسیم

٩ - سایر عملگرها
عملگر توان و ماتریس ترانهاده - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی

١٠ - ساختارهای کنترلی (١)
دستور شرطی If - دستور Switch - حلقه For - آشنایی با Break و Continue

١١ - ساختارهای کنترلی (٢)
حلقه های For تو در تو - حلقه While - دستور Try-Catch

١٢ - تنظیمات کدها
ایجاد فرو رفتگی در کد - تعیین سایز و رنگ کد - قابلیت Command History

١٣ - مفهوم تابع
مفهوم تابع

١۴ - استفاده از توابع
ایجاد تابع - کار با توابع - دستور Return

١۵ - توابع بازگشتی
توابع بازگشتی

١۶ - توابع عمومی
توابع Disp و Pause - تابع Msgbox

١٧ - توابع عملیاتی (١)
توابع Factorial و Sum - توابع Min ،Max ،Mean و Mod - توابع Round ،Ceil و Floor - توابع Median و Mode

١٨ - توابع عملیاتی (٢)
توابع Primes ،Isprime ،Abs و Char - تابع Size - توابع Ind2sub و Sub2ind - توابع Perms و Rot90

١٩ - توابع عملیاتی (٣)
توابع Flipud و Fliplr - تابع Linspace - توابع Var و Std - توابع Factor ،GCD و LCM

٢٠ - کار با اعداد مختلط
کار با اعداد مختلط

٢١ - توابع مرتب سازی ماتریس ها
توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) - توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢)

٢٢ - تابع Find
تابع Find

٢٣ - توابع کار با بردارها
توابع کار با بردارها (١) - توابع کار با بردارها (٢)

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته