آموزش JavaScript - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - آشنایی با JavaScript
تاریخچه JavaScript - محدودیت های JavaScript - ارتباط مرورگر و JavaScript

٣ - مبانی درج کدها
کار با تگ Script - قوانین درج کدها - افزودن توضیحات

۴ - ایجاد فایل JS
ایجاد فایل JS

۵ - نمایش اطلاعات خروجی
کار با متد Alert - نمایش اطلاعات در صفحه وب - کار با متد Log

۶ - کاربرد متغیرها
تعریف متغیرها - مقدار دهی به متغیرها - کار با متغیرها

٧ - استفاده از عملگرها
عملگرهای ریاضی - عملگرهای تخصیصی - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی - تقدم عملگرها

٨ - مدیریت Data Type
انواع Data Type - کار با عملگر Typeof

٩ - کاربرد Functionها
آشنایی با Functionها - کاربرد Functionها

١٠ - کاربرد Objectها
آشنایی با Objectها - استخراج داده ها از Object - ایجاد متد - محدوده کارایی متغیرها

١١ - کاربرد رویدادها
مدیریت رویدادها - ایجاد رویداد Onclick - توابع و رویداد Onclick

١٢ - کار با داده های رشته ای
نوع داده رشته ای - داده های رشته ای و عملگرها

١٣ - تشخیص و استخراج کاراکترها
تشخیص موقعیت کاراکترها - استخراج بخشی از رشته ها

١۴ - متدهای کار با رشته ها
متدهای کار با رشته ها (۱) - متدهای کار با رشته ها (۲)

١۵ - کار با داده های عددی
نوع داده عددی - کاربرد نماد علمی - مفهوم Infinity و NaN

١۶ - مدیریت داده های عددی
متدهای کار با اعداد - تبدیل رشته به عدد

١٧ - کار با Math
کار با Math

١٨ - ایجاد اعداد تصادفی
کار با متد Random - تابع تولید اعداد تصادفی

١٩ - مدیریت تاریخ و زمان
درج تاریخ و زمان - قالب های ورودی تاریخ - کار بر روی تاریخ و زمان

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image