آموزش JavaScript - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - آشنایی با JavaScript
تاریخچه JavaScript - محدودیت های JavaScript - ارتباط مرورگر و JavaScript

٣ - مبانی درج کدها
کار با تگ Script - قوانین درج کدها - افزودن توضیحات

۴ - ایجاد فایل JS
ایجاد فایل JS

۵ - نمایش اطلاعات خروجی
کار با متد Alert - نمایش اطلاعات در صفحه وب - کار با متد Log

۶ - کاربرد متغیرها
تعریف متغیرها - مقدار دهی به متغیرها - کار با متغیرها

٧ - استفاده از عملگرها
عملگرهای ریاضی - عملگرهای تخصیصی - عملگرهای رابطه ای - عملگرهای منطقی - تقدم عملگرها

٨ - مدیریت Data Type
انواع Data Type - کار با عملگر Typeof

٩ - کاربرد Functionها
آشنایی با Functionها - کاربرد Functionها

١٠ - کاربرد Objectها
آشنایی با Objectها - استخراج داده ها از Object - ایجاد متد - محدوده کارایی متغیرها

١١ - کاربرد رویدادها
مدیریت رویدادها - ایجاد رویداد Onclick - توابع و رویداد Onclick

١٢ - کار با داده های رشته ای
نوع داده رشته ای - داده های رشته ای و عملگرها

١٣ - تشخیص و استخراج کاراکترها
تشخیص موقعیت کاراکترها - استخراج بخشی از رشته ها

١۴ - متدهای کار با رشته ها
متدهای کار با رشته ها (۱) - متدهای کار با رشته ها (۲)

١۵ - کار با داده های عددی
نوع داده عددی - کاربرد نماد علمی - مفهوم Infinity و NaN

١۶ - مدیریت داده های عددی
متدهای کار با اعداد - تبدیل رشته به عدد

١٧ - کار با Math
کار با Math

١٨ - ایجاد اعداد تصادفی
کار با متد Random - تابع تولید اعداد تصادفی

١٩ - مدیریت تاریخ و زمان
درج تاریخ و زمان - قالب های ورودی تاریخ - کار بر روی تاریخ و زمان

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته