آموزش AutoCAD 3D - دوره متوسط

image۱ - دستگیره های 3D Osnap
کار با Knot - کار با Perpendicular - مبحث تکمیلی 3D Osnap

۲ - پیوسته کردن اشکال
ایجاد اشکال پیوسته - استفاده از دستور Boundary

۳ - دستور Extrude
کار با دستور Extrude - ترسیم مسیر راهنما - ایجاد Objectها توسط مسیر - زیر فرمان های دستور Extrude

۴ - دستور Loft
کار با دستور Loft - تنظیمات دستور Loft

۵ - دستورهای Revolve و Sweep
کار با دستور Revolve - کاربرد خط محور - کار با دستور Sweep

۶ - ابزار Polysolid
کار با ابزار Polysolid - تنظیمات ابزار Polysolid

۷ - دستور Presspull
دستور Presspull

۸ - ترکیب Objectها
کار با دستور Union - کار با Subtract و Intersect

۹ - طراحی Objectهای ترکیبی
ایجاد Objectهای ترکیبی - کار با دستور Interfere - تکمیل Object ترکیبی

۱۰ - گرد و پخ کردن لبه ها
کار با Fillet Edge - کار با Chamfer Edge

۱۱ - ابزار Slice
کار با ابزار Slice - زیر فرمان های ابزار Slice

۱۲ - تنظیم Gripها
کار با Gripها - اشکالی ترکیبی و Gripها

۱۳ - دستورات ویرایشی Faceها
دستورات ویرایشی Faceها (۱) - دستورات ویرایشی Faceها (۲)

۱۴ - ایجاد یک اتاق خواب ساده
پیاده سازی نقشه های دوبعدی - طراحی آباژور

۱۵ - کار با Meshها
آشنایی با Meshها - ایجاد Meshها

۱۶ - تنظیمات Meshها
تنظیم میزان نرم شدگی - انتخاب اجزای Mesh - کار با گیزموها - ویژگی Crease

۱۷ - مدیریت Faceها
ویرایش Faceها - تبدیل Mesh به Face

۱۸ - کار با Surfaceها
آشنایی با Surfaceها - ترسیم Surfaceها

۱۹ - ویرایش Surfaceها
ارتباط Extrude و Surface - ارتباط Loft و Surface - استفاده از Revolve و Sweep

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image