آموزش AutoCAD 3D - دوره متوسط

image۱ - دستگیره های 3D Osnap
کار با Knot - کار با Perpendicular - مبحث تکمیلی 3D Osnap

۲ - پیوسته کردن اشکال
ایجاد اشکال پیوسته - استفاده از دستور Boundary

۳ - دستور Extrude
کار با دستور Extrude - ترسیم مسیر راهنما - ایجاد Objectها توسط مسیر - زیر فرمان های دستور Extrude

۴ - دستور Loft
کار با دستور Loft - تنظیمات دستور Loft

۵ - دستورهای Revolve و Sweep
کار با دستور Revolve - کاربرد خط محور - کار با دستور Sweep

۶ - ابزار Polysolid
کار با ابزار Polysolid - تنظیمات ابزار Polysolid

۷ - دستور Presspull
دستور Presspull

۸ - ترکیب Objectها
کار با دستور Union - کار با Subtract و Intersect

۹ - طراحی Objectهای ترکیبی
ایجاد Objectهای ترکیبی - کار با دستور Interfere - تکمیل Object ترکیبی

۱۰ - گرد و پخ کردن لبه ها
کار با Fillet Edge - کار با Chamfer Edge

۱۱ - ابزار Slice
کار با ابزار Slice - زیر فرمان های ابزار Slice

۱۲ - تنظیم Gripها
کار با Gripها - اشکالی ترکیبی و Gripها

۱۳ - دستورات ویرایشی Faceها
دستورات ویرایشی Faceها (۱) - دستورات ویرایشی Faceها (۲)

۱۴ - ایجاد یک اتاق خواب ساده
پیاده سازی نقشه های دوبعدی - طراحی آباژور

۱۵ - کار با Meshها
آشنایی با Meshها - ایجاد Meshها

۱۶ - تنظیمات Meshها
تنظیم میزان نرم شدگی - انتخاب اجزای Mesh - کار با گیزموها - ویژگی Crease

۱۷ - مدیریت Faceها
ویرایش Faceها - تبدیل Mesh به Face

۱۸ - کار با Surfaceها
آشنایی با Surfaceها - ترسیم Surfaceها

۱۹ - ویرایش Surfaceها
ارتباط Extrude و Surface - ارتباط Loft و Surface - استفاده از Revolve و Sweep

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته