آموزش SQL Server - دوره متوسط

image١ - روابط میان جداول
مفهوم رابطه میان جداول – ایجاد Foreign Key – تضمين Referential Integrity – ایجاد Relationship

٢ - نرمال سازی
مفهوم نرمال سازی – تقسيم محتویات جدول – اجرای نرمال سازی

٣ - کار با دستور Select
کاربرد دستورSelect  – استخراج اطلاعات (1) – استخراج اطلاعات (۲) – استخراج اطلاعات (۳)

۴ - کار با دستور Where
کاربرد دستور Where – عملگر And و دستور Where – عملگر Like و دستور Where

۵ - کار با بانک اطلاعاتی PUBS
روش Detach بانک اطلاعاتی – روش Attach بانک اطلاعاتی – ایجاد بانک اطلاعاتی PUBS – استخراج اطلاعات از (PUBS (۱ – استخراج اطلاعات از (PUBS (۲ – کار با جداول دارای رابطه

۶ - کاربرد دستورات Join
کار با دستور Inner Join – کار با دستور Outer Join – سایر حالت های دستور Join

٧ - کاربرد جدول Bridge
مفهوم جدول Bridge – ایجاد جدول Bridge

٨ - مدیریت Relational Databases
استخراج اطلاعات توسط Bridge – انواع رابطه میان جداول – استخراج اطلاعات از چند جدول

٩ - توابع و جداول
کاربرد توابع تجمعی – توابع و جداول Bridge – توابع و جداول دارای رابطه

١٠ - گروه بندی و شرطی سازی
کار با دستور Group By – کار با دستور Having

١١ - کار با Sub Query
مفهوم Sub Query – کاربرد عملگر منطقی (In (۱ – کاربرد عملگر منطقی (In (۲ – کاربرد عملگر Exists

١٢ - کاربرد Sub Query
تبدیل Sub Query به جدول رابطه – کاربرد عملگر Union – عملگرهای Intersect و Except – تقدم عملگرهای منطقی

١٣ - توابع رتبه بندی
کاربرد توابع رتبه بندی – انواع توابع رتبه بندی

١۴ - دستور شرطی Case
ساختار ساده دستور Case – ساختار پیشرفته دستور Case

١۵ - دستور CTE
کاربرد دستور CTE – عملکرد دستور CTE

١۶ - مفهوم DML
مفهوم DML

١٧ - انواع دستورات DML
کار با دستور (Insert (۱ – کار با دستور (Insert (۲ – کار با دستور (Update (۱ – کار با دستور (Update (۲ – دستورهای Delete و Truncate – کار با دستور Select Into

١٨ - دستورات DDL
کار با دستور Create – کار با دستورات Alter و Drop

١٩ - جدول موقت
کار با جدول موقت – دامنه جدول موقت – کاربرد جدول موقت

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image