آموزش SQL Server - دوره مقدماتی

image١ - مفاهیم اولیه
مقدمه – آشنایی با SQL Server – مبانی کار با SQL Server – مفهوم Instance

٢ - نصب SQL Server
آغاز فرایند نصب – تنظیم ویژگی ها – تنظيم Collation – تنظیمات امنیتی

٣ - ارتباط با SQL Server
سرویس SQL Server – کار با Configuration Manager – ارتباط CMD و SQL Server

۴ - کار با SSMS
ورود به Management Studio – محيط عمومی برنامه – کادر Login Properties

۵ - حساب های کاربری
حساب کاربری Sa – ورود توسط Sa – ایجاد حساب کاربری جدید

۶ - پایگاه داده
مفهوم پایگاه داده – مدل های Database – اتصال توسط PowerShell – پایگاه داده و PowerShell – پایگاه داده و SSMS

٧ - مدیریت فایل ها
کار با فایل های ثانویه – کنترل حجم فایل

٨ - امکانات سربرگ Options
امکانات سربرگ (Options (۱ – امکانات سربرگ (Options (۲ 

٩ - مفاهیم ابتدایی
نصب Database نمونه – مفهوم SQL و  T-SQL – گروه بندی دستورات SQL – نام گذاری Objectها

١٠ - ایجاد Database
ایجاد (Database (۱ – ایجاد (Database (۲

١١ - ایجاد جدول
ایجاد جدول

١٢ - انواع داده (۱)
مفهوم Data Type – گروه Exact Numeric – گروه Approximate Numeric – گروه Date And Time

١٣ - انواع داده (۲)
گروه Character Strings – انواع داده Unicode – گروه Binary Strings

١۴ - طراحی جدول نمونه
طراحی جدول نمونه (۱) – طراحی جدول نمونه (۲) – طراحی جدول نمونه (۳)

١۵ - کار با کلید اصلی
مفهوم Primary Key – درج کلید اصلی – مقدار دهی کلید اصلی

١۶ - ذخیره تغییرات
ذخیره تغییرات

١٧ - کار با Index
مفهوم Index – ایجاد Index – استفاده از Index

١٨ - کار با قيدها
کار با Not Null Constraint – کار با Check Constraint – کار با Unique Constraint – کار باPrimary Key Constraint – کار با Default Constraint

١٩ - وارد کردن داده ها
وارد کردن داده های (CSV (۱ – وارد کردن داده های (CSV (۲ – وارد کردن فایل های Flat

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image