آموزش Revit 2020 - دوره پیشرفته

image١ - ترسیم پله و نرده
ترسیم پله توسط Boundary - ترسیم پله های کمانی (۱) - ترسیم پله های کمانی (۲) - ترسیم پله هایی با اشکال ویژه - ترسیم نرده

٢ - ترسیم دیوارهای پیچیده
ترسيم Stacked Wall - ایجاد Stacked Wall سفارشی - تراز کردن لایه ها

٣ - کار با Curtain Wall
کاربرد Curtain Wall - تنظیمات (Curtain Wall (۱ - تنظیمات (Curtain Wall (۲ - ویرایش Curtain Wall

۴ - ایجاد Curtain Wall سفارشی
ایجاد Curtain Wall سفارشی - تنظیم اندازه پانل ها - تغيير نوع Curtain Wall - افزودن Mullion

۵ - ایجاد اتاق ها
کار با دستور Room - ارتباط اتاق و Tag - کار بادستور Room Separator - کنترل شماره اتاق ها

۶ - شیوه نمایش Objectها
کار با Object Style - سفارشی سازی نمایش (۱) - سفارشی سازی نمایش (۲)

٧ - کاربرد View Range
کار با دستور View Range - کادر محاوره ای View Range

٨ - کار با گروه ها
ایجاد گروه ها - استفاده از گروه ها - ویرایش گروه ها

٩ - کار با Sheetها
ایجاد Sheet جدید - افزودن نما به Sheet

١٠ - کار با نمای Schedule
آشنایی با نمای Schedule - درج تصویر در نمای Schedule - افزودن فیلد به نمای Schedule

١١ - افزودن متن و Legend
افزودن متن - افزودن Legend

١٢ - کار با نماهای سه بعدی
کار با نمای Axonometric - تنظیمات نمای Axonometric - کار با نمای Perspective

١٣ - کار با Section Box
کار با (Section Box (۱ - کار با (Section Box (۲

١۴ - کار با Walkthrough
ایجاد Walkthrough - کنترل Walkthrough - ویرایش Walkthrough

١۵ - توپوگرافی
ایجاد توپوگرافی از فایل Dwg - ایجاد Toposurface - دستور Select Import Instance

١۶ - تهیه رندر
فرایند رندر - کیفیت رندر

١٧ - ترسیم میز بیلیارد
ایجاد Family جدید - ایجاد Reference Plane - اعمال محدودیت - ایجاد پارامترها - بررسی پارامترها

١٨ - تکمیل میز بیلیارد
ایجاد سطح میز - دستور Sweep - تعیین پروفایل Sweep - ایجاد حفره ها - ایجاد پایه ها (۱) - ایجاد پایه ها (۲)

١٩ - تهیه خروجی
تهیه خروجی برای AutoCAD - تنظیمات خروجی برای AutoCAD

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته