آموزش +Network - دوره پیشرفته

image۱ - مدیریت Switchها
مبانی پیکربندی Switchها - سرویس های Switch - مفاهیم مرتبط با Switch

۲ - کاربرد Packet Tracer
ورود به Packet Tracer - تغییر Hostname

۳ - پیکربندی Interface
پیکربندی (Interface (۱ - پیکربندی (Interface (۲

۴ - مدیریت VLANها
اختصاص IP به Switch - پیکربندی VLANها - افزودن پورت به VLAN - پروتکل های VLAN

۵ - ویژگی های اختصاصی Switchها
ویژگی Port Bonding - ویژگی Port Security

۶ - مدیریت Routerها
پیکربندی Routerها - تنظیم Interfaceهای Router - کار با Interfaceهای Serial

۷ - اتصال Routerها به یکدیگر
اتصال Routerها به یکدیگر (۱) - اتصال Routerها به یکدیگر (۲)

۸ - روش های Troubleshooting
مبانی اشکال زدایی - مشکل Port Configuration - مشکلات منطقی

۹ - اصول مسیریابی
مسیریابی در Router - کار با Routing Table - مفاهیم مرتبط با مسیریابی

۱۰ - روش های مسیریابی
کار با IP Routing - ایجاد Router سفارشی - مسیریابی Static - مسیریابی Dynamic

۱۱ - نقش Metric Value
مفهوم Metric Value - انواع Metric Value

۱۲ - پروتکل های مسیریابی
آشنایی با پروتکل RIP - کاربرد پروتکل RIP - پروتکل IGRP - پروتکل های Link State - پروتکل های Hybrid

۱۳ - بررسی تنظیمات TCP/IP
دستور Ipconfig - کار با Switchهای Ipconfig - دستور Ping - تنظیمات دستور Ping - تنظیم حجم و تعداد بسته ها

۱۴ - کار با دستورهای Tracert و Netstat
دستور Tracert - کار با Switch های Tracert - دستور Netstat - تنظیمات (Netstat (۱ - تنظیمات (Netstat

۱۵ - رصد و کنترل شبکه
مفهوم NetBT - کار با Nbtstat - کار با Nslookup - سایر دستورات شبکه

۱۶ - کاربرد Wireless
مبانی کار با Wireless - انواع شبکه های Wireless - استانداردهای Wireless - عملکرد کانال ها

۱۷ - پروتکل های رمزگذاری
پروتکل WEP - پروتکل های WPA و WPA2

۱۸ - تنظیمات صفحه مدیریت
تغییر نام کاربری و رمز عبور - مدیریت SSID - تنظیم Wireless Mac Filter

۱۹ - تهدیدات شبکه Wireless
نفوذ به Wireless - رمزگشایی Wireless - تهدید Rogue Access Point

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته