آموزش JavaScript - دوره متوسط

image۱ - کاربرد آرایه ها
ایجاد آرایه ها - دسترسی به عناصر آرایه - افزودن عنصر به آرایه ها - متدهای افزودن عناصر

۲ - مدیریت آرایه ها
حذف عناصر از آرایه - ترکیب و تقسیم آرایه ها - تبدیل آرایه به رشته - مرتب سازی عناصر آرایه

۳ - متغیرهای Boolean
متغیرهای Boolean

۴ - مدیریت متغیرها
مفهوم Hoisting - کار با Use Strict

۵ - کاربرد دستورات شرطی
کار با دستور If - کار با دستور Else - دستور Else If - کار با Ifهای تو در تو

۶ - کار با Switch و For
کاربرد دستور Switch - کار با حلقه For - حلقه For و پیمایش آرایه

۷ - کار با While و Do-While
کاربرد حلقه While - کاربرد حلقه Do-While - نقش عبارات Break و Continue

۸ - کار با Try و Catch
کار با Try و Catch

۹ - کار با خصوصیت Throw
کار با خصوصیت (Throw (۱ - کار با خصوصیت (Throw (۲

۱۰ - نام خطاها در JavaScript
نام خطاها در (JavaScript (۱ - نام خطاها در (JavaScript (۲

۱۱ - اشکال زدایی
اشکال زدایی

۱۲ - ایجاد Objectها و سازنده ها
ایجاد Objectها - ایجاد سازنده ها

۱۳ - مدیریت Objectها
ارتباط حلقه For و Objectها - مدیریت ویژگی های Objectها

۱۴ - مفهوم DOM
آشنایی با DOM - متدهای DOM

۱۵ - جستجو در DOM
جستجوی Objectها در HTML - جستجوی کلاس ها و CSS - کار با HTML Object Collection

۱۶ - تغییر ویژگی ها در DOM
تغییر ویژگی های یک تگ - تغییر ویژگی های CSS

۱۷ - رویدادهای DOM
کنترل رویدادهای DOM - کار با Onclick و Onload - کار با Onchange و Onmouseover

۱۸ - کاربرد EventListenerها
کار با EventListenerها - هم زمانی بروز رویدادها

۱۹ - کار با Nodeها
ساختار Nodeها - افزودن Nodeها - تغییر مکان و حذف Nodeها - درج ویژگی بر روی Nodeها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image