آموزش JavaScript - دوره متوسط

image۱ - کاربرد آرایه ها
ایجاد آرایه ها - دسترسی به عناصر آرایه - افزودن عنصر به آرایه ها - متدهای افزودن عناصر

۲ - مدیریت آرایه ها
حذف عناصر از آرایه - ترکیب و تقسیم آرایه ها - تبدیل آرایه به رشته - مرتب سازی عناصر آرایه

۳ - متغیرهای Boolean
متغیرهای Boolean

۴ - مدیریت متغیرها
مفهوم Hoisting - کار با Use Strict

۵ - کاربرد دستورات شرطی
کار با دستور If - کار با دستور Else - دستور Else If - کار با Ifهای تو در تو

۶ - کار با Switch و For
کاربرد دستور Switch - کار با حلقه For - حلقه For و پیمایش آرایه

۷ - کار با While و Do-While
کاربرد حلقه While - کاربرد حلقه Do-While - نقش عبارات Break و Continue

۸ - کار با Try و Catch
کار با Try و Catch

۹ - کار با خصوصیت Throw
کار با خصوصیت (Throw (۱ - کار با خصوصیت (Throw (۲

۱۰ - نام خطاها در JavaScript
نام خطاها در (JavaScript (۱ - نام خطاها در (JavaScript (۲

۱۱ - اشکال زدایی
اشکال زدایی

۱۲ - ایجاد Objectها و سازنده ها
ایجاد Objectها - ایجاد سازنده ها

۱۳ - مدیریت Objectها
ارتباط حلقه For و Objectها - مدیریت ویژگی های Objectها

۱۴ - مفهوم DOM
آشنایی با DOM - متدهای DOM

۱۵ - جستجو در DOM
جستجوی Objectها در HTML - جستجوی کلاس ها و CSS - کار با HTML Object Collection

۱۶ - تغییر ویژگی ها در DOM
تغییر ویژگی های یک تگ - تغییر ویژگی های CSS

۱۷ - رویدادهای DOM
کنترل رویدادهای DOM - کار با Onclick و Onload - کار با Onchange و Onmouseover

۱۸ - کاربرد EventListenerها
کار با EventListenerها - هم زمانی بروز رویدادها

۱۹ - کار با Nodeها
ساختار Nodeها - افزودن Nodeها - تغییر مکان و حذف Nodeها - درج ویژگی بر روی Nodeها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته