آموزش +Network - دوره متوسط

image۱ - کاربرد Bridge
کار با Bridge - کار با Bridge Table

۲ - کاربرد Switch
کار با Switch - کار با VLAN - ویژگی های STP و Trunking - ویژگی های امنیتی و کنترلی

۳ - کار با Router و Brouter
کار با Router و Brouter

۴ - مفاهیم مربوط به انتقال داده
مفهوم Broadcast Domain - مفهوم Collision Domain

۵ - انواع Deviceهای شبکه
کار با Gateway - ابزارهای امنیتی - انواع IDS

۶ - مفهوم IP
نقش IP در پروتکل TCP/IP - تبدیل Binary به Decimal - تبدیل Decimal به Binary - بخش های IP

۷ - مدیریت IP
کار با Subnet Mask - کار با Default Gateway - کلاس های IP - کار با Loopback Address - روش های ارسال و دریافت داده ها

۸ - مدیریت TCP/IP
کار با TCP/IP Ports - تنظیمات دستی TCP/IP

۹ - اختصاص خودکار IP
پروتکل DHCP - نقش Scope و Server - مفاهیم APIPA و BOOTP

۱۰ - مفهوم Domain Name
فرایند درخواست داده ها - انواع Domain Name

۱۱ - مدل TCP/IP
مفهوم  Protocol Suite - نقش پروتکل TCP - فرایند Three Way Handshake

۱۲ - لایه های مدل TCP/IP
کار با لایه Internet - سایر پروتکل های لایه Internet - پروتکل HTTP و HTTPS - ارسال و دریافت ایمیل ها - کار با MNTP،NTP و SNMP - پروتکل های انتقال

۱۳ - مفهوم IPv6
کار با  IPv6 - انواع IPv6

۱۴ - سرویس های شبکه
مفهوم Network Services - سرویس NAT - سرویس های SNAT و PAT - سرویس های دسترسی از راه دور - سایر سرویس های شبکه

۱۵ - استفاده بهینه از IPها
مفهوم Subnetting - محاسبه Subnet

۱۶ - مثال های Subnet
ایجاد IPهای Subnet (1) - ایجاد IPهای Subnet (2) - سوالات مربوط به Subnet (1) - سوالات مربوط به Subnet (2) - طراحی Subnet از شبکه

۱۷ - مفهوم Classless
مفهوم Classless

۱۸ - عملکرد Switchها
روش های Switching - انواع Switchها

۱۹ - قابلیت های Switchها
قابلیت SNMP Monitoring - قابلیت Link Aggregation

۲۰ - کنترل کیفیت خدمات
مفهوم Quality Of Service - مفهوم Delay و Flow Control - مفهوم Jitter

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته