آموزش Python - دوره متوسط

image١ - کار با کلاس Range
کلاس Range و لیست چند بعدی – کلاس Range و حلقه For تودرتو

٢ - کار با String
مفهوم String – ارتباط String و لیست – متدهای کار با String

٣ - کار با Tuple و Set
کار با Tuple – کار با Set – ویرایش Setها – مقایسه Setها

۴ - کار با Dictionary
مفهوم Dictionary – استخراج مقادیر Dictionary – ویرایش Dictionary

۵ - برنامه نویسی شی گرا
مفهوم OOP – تعریف کلاس – فراخوانی کلاس ها – ایجاد کلاس در Module

۶ - کار با تابع __init__
کاربرد تابع __init__ – ویرایش تابع __init__

٧ - مفاهیم پیشرفته توابع
مفهوم Function Overloading – مفهوم Recursive Function

٨ - ارث بری
مفهوم وراثت – ویژگی Inheritance – کاربرد Pass

٩ - روش های ارث بری
روش Hierarchical Inheritance – روش Multilevel Inheritance – روش Multiple Inheritance

١٠ - کار با داده های عددی
کار با اعداد مختلط – انواع سیستم های عددی – کار با اعداد اعشاری – توابع کار بر روی اعداد – کار با Lambda

١١ - ثابت ها و توابع ماژول Math
کار با ثابت های ماژول Math – کار با توابع ماژول Math

١٢ - کار با ماژول Random
ایجاد اعداد تصادفی – توابع Random – مقادیر تصادفی و Sequence ها – ایجاد مقادیر تصادفی Float

١٣ - مدیریت رشته های متنی
بررسی رشته های متنی – تجميع رشته های متنی – کار با Format و Join

١۴ - قالب بندی رشته های متنی
تغییر شکل کاراکترها – متدهای قالب بندی – ترازبندی رشته های متنی – کنترل صحت درج کاراکترها

١۵ - جستجو در متن
جستجو در متن (۱) – جستجو در متن (۲)

١۶ - کار با Regular Expression
مفهوم Regular Expression – توابع Regular Expression

١٧ - کاربرد Metacharacter
مفهوم Metacharacter – انواع Metacharacter – انواع Special Sequence

١٨ - کاربرد Iterator
مفهوم Iterator – ایجاد Iterator

١٩ - کار با ماژول Datetime
درج تاریخ و زمان – کار با متد Weekday – کار با Ctime و Fromisoformat – کار با متد Replace – کار با متد Strftime – کار با متد Timetuple

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image