آموزش Android Programming - دوره مقدماتی

image۱ - مبانی
مقدمه - آشنایی با اندروید - تاریخچه اندروید

۲ - ساختار و کامپوننت های App
ساختار یک (App (۱ - ساختار یک (App (۲ - کامپوننت Activity - سایر کامپوننت های یک App - پیاده سازی App با جاوا

۳ - آشنایی با Package ها
کار با Package ها - فراخوانی Package ها - استفاده از SDK Manager

۴ - ایجاد App جدید
ایجاد نخستین App اندروید - تنظیمات App جدید (۱) - تنظیمات App جدید (۲)

۵ - کار با Android Studio
محیط عمومی برنامه - کار در نمای Project - سفارشی کردن محیط کاری

۶ - کار با Virtual Device
ایجاد Virtual Device - تنظیمات Virtual Device - اجرای Virtual Device - اتصال فیزیکیDevice

۷ - ساختار پروژه اندروید
ساختار پروژه اندروید (۱) - ساختار پروژه اندروید (۲)

۸ - کار با Gradle Scripts
مفهوم Gradle Scripts - مدیریت Gradle Scripts

۹ - مدیریت فایل Manifest
آشنایی با فایل Manifest - ویرایش فایل Manifest - تعیین Label یک App - عنصر Activity

۱۰ - کار با Resource ها
کار با App Resource ها - ایجاد Resource File

۱۱ - کار در نمای Design
کار در نمای (Design (۱ - کار در نمای (Design (۲ - ایجاد Activity جدید - کلاس های View و ViewGroup

۱۲ - کار با Layout ها
آشنایی با Layout - ایجاد و بارگذاری فایل Layout

۱۳ - کار با LinearLayout
واحدهای اندازه گیری - استفاده از LinearLayout - خصوصیات LinearLayout - استفاده از Container ها

۱۴ - ایجاد LinearLayout سفارشی
ایجاد LinearLayout سفارشی (۱) - ایجاد LinearLayout سفارشی (۲)

۱۵ - کار با RelativeLayout
استفاده از RelativeLayout - تنظیم مکان دکمه و متن - تنظیم محل کامپوننت

۱۶ - کار با ConstraintLayout
آشنایی با ConstraintLayout - تنظیمات ConstraintLayout - استفاده از Guideline ها - طراحی حالتLandscape


۱۷ - افزودن View ها و کامپوننت ها
افزودن View ها (۱) - افزودن View ها (۲) - کنترل نمایش کامپوننت ها

۱۸ - کار با متون
دریافت و نمایش مقادیر متنی - تنظیمات TextView - درج متون طولانی - ایجاد Scrollbar

۱۹ - فرم ثبت نام
ایجاد یک فرم ثبت نام - تنظیمات فرم ثبت نام

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته