آموزش #Visual C - دوره مقدماتی

image۱ - مفهوم NET.
مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟

۲- ورود به برنامه
آشنایی با محیط Visual Studio - ایجاد یک پروژه جدید - پانل Solution Explorer - پانل Properties

۳ - تعاریف پایه
آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام

۴ - قواعد کد نویسی
قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C

۵ - شروع برنامه نویسی
نوشتن اولین برنامه - اجرای برنامه - تغییر رنگ فرم - خروج از فرم

۶ - داده ها و متغیرها 
آشنایی با انواع داده - خصوصیات متغیرها - تعریف متغیرها - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var

۷ - کار با انواع داده
تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری - نکات کاربردی داده ها (۱) - نکات کاربردی داده ها (۲)

۸ - میدان دید متغیرها
متغیرهای Local و Private - متغیرهای Public - متغیرهای Protected و Internal

۹ - کار با عملگرها
عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و -- - عملگرهای ترکیبی - دسته بندی عملگرها

۱۰ - سایر عملگرها
عملگر مساوی - عملگر نا مساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی

۱۱ - آشنایی با ثابت ها
مفهوم ثابت ها - کاربرد ثابت ها

۱۲ - کار با کنترل ها
خصوصیات یک فرم - کنترل (TextBox (۱ - کنترل (TextBox (۲ - کنترل (Label (۱ - کنترل (Label (۲

۱۳ - کنترل Button
کار با Style دکمه ها - درج تصویر بر روی دکمه - ویژگی های (Button (۱ - ویژگی های (Button (۲ - ویژگی های (Button

۱۴ - کاربرد دکمه ها
کاربرد دکمه ها (۱) - کاربرد دکمه ها (۲)

۱۵ - سایر کنترل ها (۱)
کنترل CheckBox - کنترل ComboBox - کنترل ListBox - کنترل PictureBox - کنترل Timer - کنترل Notifylcon

۱۶ - سایر کنترل ها (۲)
کنترل MaskedTextBox - کنترل RadioButton - کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker

۱۷ - ایجاد منو
کنترل MenuStrip - کدنویسی برای منوها (۱) - کدنویسی برای منوها (۲) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل

۱۸ - ساختار شرطی If
ساختارهای شرطی - دستور Else If - کاربرد دستور (Else If (۱ - کاربرد دستور (Else If (۲ - کاربرد دستور (Else If (۳ - اجرای خط به خط برنامه

۱۹ - ساختارهای شرطی و تکرار
ساختار شرطی Switch - کاربرد Switch - ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته