آموزش #Visual C - دوره مقدماتی

image۱ - مفهوم NET.
مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟

۲- ورود به برنامه
آشنایی با محیط Visual Studio - ایجاد یک پروژه جدید - پانل Solution Explorer - پانل Properties

۳ - تعاریف پایه
آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام

۴ - قواعد کد نویسی
قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C

۵ - شروع برنامه نویسی
نوشتن اولین برنامه - اجرای برنامه - تغییر رنگ فرم - خروج از فرم

۶ - داده ها و متغیرها 
آشنایی با انواع داده - خصوصیات متغیرها - تعریف متغیرها - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var

۷ - کار با انواع داده
تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری - نکات کاربردی داده ها (۱) - نکات کاربردی داده ها (۲)

۸ - میدان دید متغیرها
متغیرهای Local و Private - متغیرهای Public - متغیرهای Protected و Internal

۹ - کار با عملگرها
عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و -- - عملگرهای ترکیبی - دسته بندی عملگرها

۱۰ - سایر عملگرها
عملگر مساوی - عملگر نا مساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی

۱۱ - آشنایی با ثابت ها
مفهوم ثابت ها - کاربرد ثابت ها

۱۲ - کار با کنترل ها
خصوصیات یک فرم - کنترل (TextBox (۱ - کنترل (TextBox (۲ - کنترل (Label (۱ - کنترل (Label (۲

۱۳ - کنترل Button
کار با Style دکمه ها - درج تصویر بر روی دکمه - ویژگی های (Button (۱ - ویژگی های (Button (۲ - ویژگی های (Button

۱۴ - کاربرد دکمه ها
کاربرد دکمه ها (۱) - کاربرد دکمه ها (۲)

۱۵ - سایر کنترل ها (۱)
کنترل CheckBox - کنترل ComboBox - کنترل ListBox - کنترل PictureBox - کنترل Timer - کنترل Notifylcon

۱۶ - سایر کنترل ها (۲)
کنترل MaskedTextBox - کنترل RadioButton - کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker

۱۷ - ایجاد منو
کنترل MenuStrip - کدنویسی برای منوها (۱) - کدنویسی برای منوها (۲) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل

۱۸ - ساختار شرطی If
ساختارهای شرطی - دستور Else If - کاربرد دستور (Else If (۱ - کاربرد دستور (Else If (۲ - کاربرد دستور (Else If (۳ - اجرای خط به خط برنامه

۱۹ - ساختارهای شرطی و تکرار
ساختار شرطی Switch - کاربرد Switch - ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image