آموزش Audition CC - دوره متوسط

image ١ - اعمال افکت ها
درج افکت ها - پانل Effects Rack

٢ - ترکیب افکت ها
ترکیب افکت ها (١) - ترکیب افکت ها (٢)

٣ - پانل Preview Editor
پانل Preview Editor (١) - پانل Preview Editor (٢)

۴ - افکت Adaptive Noise Reduction
کار با Adaptive Noise Reduction - تنظیمات Adaptive Noise Reduction

۵ - افکت Noise Reduction
کار با Noise Reduction - تنظیمات Noise Reduction (١) - تنظیمات Noise Reduction (٢)

۶ - افکت Sound Remover
کار با Sound Remover - تنظیمات Sound Remover

٧ - ایجاد Multitrack Session
ایجاد Multitrack Session (١) - ایجاد Multitrack Session (٢)

٨ - کار با Multitrack Session
جابجایی کلیپ ها - بررسی Multitrack Session (١) - بررسی Multitrack Session (٢)

٩ - کار با Track Header
آشنایی با Track Header - حالت های Track Header

١٠ - کار با Bus Track
کار با Bus Track

١١ - الگوی ایجاد Multitrack Session
الگوی ایجاد Multitrack Session

١٢ - تنظیم Level و Pan
تنظیم یک کلیپ - تنظیم یک Track (١) - تنظیم یک Track (٢)

١٣ - کار با ابزارهای نمای Multitrack
ابزارهای نمای Multitrack - ابزار Slip

١۴ - تنظیمات نمای Multitrack
تعیین رنگ Trackها - تغییر تنظیمات ظاهری

١۵ - گروه بندی کلیپ ها
گروه بندی کلیپ ها (١) - گروه بندی کلیپ ها (٢)

١۶ - تغییر سرعت اجرا و هم پوشانی
تغییر سرعت اجرای کلیپ (١) - تغییر سرعت اجرای کلیپ (٢) - هم پوشانی کلیپ ها

١٧ - افزودن افکت Fade به کلیپ ها
افزودن افکت Fade به کلیپ ها

١٨ - پانل Mixer
آشنایی با پانل Mixer - تنظیم صدای Trackها

١٩ - آنالیز Level صدا در طول زمان
آنالیزLevel صدا در طول زمان (١) - آنالیزLevel صدا در طول زمان (٢)

٢٠ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image