آموزش Audition CC - دوره متوسط

image ١ - اعمال افکت ها
درج افکت ها - پانل Effects Rack

٢ - ترکیب افکت ها
ترکیب افکت ها (١) - ترکیب افکت ها (٢)

٣ - پانل Preview Editor
پانل Preview Editor (١) - پانل Preview Editor (٢)

۴ - افکت Adaptive Noise Reduction
کار با Adaptive Noise Reduction - تنظیمات Adaptive Noise Reduction

۵ - افکت Noise Reduction
کار با Noise Reduction - تنظیمات Noise Reduction (١) - تنظیمات Noise Reduction (٢)

۶ - افکت Sound Remover
کار با Sound Remover - تنظیمات Sound Remover

٧ - ایجاد Multitrack Session
ایجاد Multitrack Session (١) - ایجاد Multitrack Session (٢)

٨ - کار با Multitrack Session
جابجایی کلیپ ها - بررسی Multitrack Session (١) - بررسی Multitrack Session (٢)

٩ - کار با Track Header
آشنایی با Track Header - حالت های Track Header

١٠ - کار با Bus Track
کار با Bus Track

١١ - الگوی ایجاد Multitrack Session
الگوی ایجاد Multitrack Session

١٢ - تنظیم Level و Pan
تنظیم یک کلیپ - تنظیم یک Track (١) - تنظیم یک Track (٢)

١٣ - کار با ابزارهای نمای Multitrack
ابزارهای نمای Multitrack - ابزار Slip

١۴ - تنظیمات نمای Multitrack
تعیین رنگ Trackها - تغییر تنظیمات ظاهری

١۵ - گروه بندی کلیپ ها
گروه بندی کلیپ ها (١) - گروه بندی کلیپ ها (٢)

١۶ - تغییر سرعت اجرا و هم پوشانی
تغییر سرعت اجرای کلیپ (١) - تغییر سرعت اجرای کلیپ (٢) - هم پوشانی کلیپ ها

١٧ - افزودن افکت Fade به کلیپ ها
افزودن افکت Fade به کلیپ ها

١٨ - پانل Mixer
آشنایی با پانل Mixer - تنظیم صدای Trackها

١٩ - آنالیز Level صدا در طول زمان
آنالیزLevel صدا در طول زمان (١) - آنالیزLevel صدا در طول زمان (٢)

٢٠ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته