آموزش Audition CC - دوره پیشرفته

image١ - اعمال Equalization
اعمال Equalization (١) - اعمال Equalization (٢)

٢ - اعمال افکت بر روی کلیپ و Track
اعمال افکت بر روی کلیپ و Track

٣ - خصوصیت Pre Render Track
خصوصیت Pre Render Track

۴ - افکت های گروه Delay And Echo
افکت Delay - افکت Analog Delay - افکت Echo

۵ - افکت های گروه Reverb
افکت های گروه Reverb (١) - افکت های گروه Reverb (٢)

۶ - افکت های گروه Filter And EQ
افکت های Graphic Equalizer - افکت Parametric Equalizer

٧ - افکت های گروه Modulation
افکت Chorus/Flanger - افکت های Flanger و Phaser - افکت Chorus

٨ - افکت های گروه Special (١)
افکت Vocal Enhancer - افکت Distortion - افکت Guitar Suite

٩ - افکت های گروه Special (٢)
افکت Mastering - افکت Doppler Shifter

١٠ - افکت های گروه Stereo Imagery
افکت Center Channel Extractor - افکت Graphic Phase Shifter

١١ - افکت Manual Pitch Correction
افکت Manual Pitch Correction (١) - افکت Manual Pitch Correction (٢)

١٢ - افکت های Time And Pitch
افکت Pitch Shifter - افکت Pitch Bender

١٣ - افکت های VST Plugin
افکت های VST Plugin

١۴ - کار با Preset و Favorite
استفاده از Presetها - پانل Favorite

١۵ - پانل Frequency Analysis
پانل Frequency Analysis

١۶ - رایت دیسک موسیقی
رایت دیسک موسیقی

١٧ - تبادل با Premiere
ارسال یک سکانس از Premiere - ارسال Multitrack Session (١) - ارسال Multitrack Session (٢)

١٨ - ذخیره Multitrack Session
ذخیره Multitrack Session (١) - ذخیره Multitrack Session (٢)

١٩ - تهیه خروجی
خروجی به فرمت FCP XML - خروجی به فرمت OMF

٢٠ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته