آموزش Audition CC - دوره پیشرفته

image١ - اعمال Equalization
اعمال Equalization (١) - اعمال Equalization (٢)

٢ - اعمال افکت بر روی کلیپ و Track
اعمال افکت بر روی کلیپ و Track

٣ - خصوصیت Pre Render Track
خصوصیت Pre Render Track

۴ - افکت های گروه Delay And Echo
افکت Delay - افکت Analog Delay - افکت Echo

۵ - افکت های گروه Reverb
افکت های گروه Reverb (١) - افکت های گروه Reverb (٢)

۶ - افکت های گروه Filter And EQ
افکت های Graphic Equalizer - افکت Parametric Equalizer

٧ - افکت های گروه Modulation
افکت Chorus/Flanger - افکت های Flanger و Phaser - افکت Chorus

٨ - افکت های گروه Special (١)
افکت Vocal Enhancer - افکت Distortion - افکت Guitar Suite

٩ - افکت های گروه Special (٢)
افکت Mastering - افکت Doppler Shifter

١٠ - افکت های گروه Stereo Imagery
افکت Center Channel Extractor - افکت Graphic Phase Shifter

١١ - افکت Manual Pitch Correction
افکت Manual Pitch Correction (١) - افکت Manual Pitch Correction (٢)

١٢ - افکت های Time And Pitch
افکت Pitch Shifter - افکت Pitch Bender

١٣ - افکت های VST Plugin
افکت های VST Plugin

١۴ - کار با Preset و Favorite
استفاده از Presetها - پانل Favorite

١۵ - پانل Frequency Analysis
پانل Frequency Analysis

١۶ - رایت دیسک موسیقی
رایت دیسک موسیقی

١٧ - تبادل با Premiere
ارسال یک سکانس از Premiere - ارسال Multitrack Session (١) - ارسال Multitrack Session (٢)

١٨ - ذخیره Multitrack Session
ذخیره Multitrack Session (١) - ذخیره Multitrack Session (٢)

١٩ - تهیه خروجی
خروجی به فرمت FCP XML - خروجی به فرمت OMF

٢٠ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image