آموزش Revit 2020 - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - ورود به نرم افزار
شروع کار با نرم افزار - افزودن الگوهای پیش ساخته - ایجاد پروژه جدید

٣ - کار در محیط کاری
آشنایی با محیط کاری - کار با Quick Access Toolbar - ذخیره پروژه - کار با پانل Project Browser - نحوه قرارگیری نماها

۴ - ساختار دسته بندی اطلاعات
مفهوم سلسله مراتب - کاربرد پانل Properties - تکمیل اطلاعات پروژه

۵ - بررسی نماها
پیمایش نماها - کاربرد Navigation Wheel - کار با مکعب دید

۶ - اصول اولیه
انتخاب Objectها - تعیین نقطه مبدا - تعیین مقیاس مدل - تنظیمات نمایش گرافیکی

٧ - کار با Level
مفهوم Level - جزئیات Level

٨ - ایجاد و تنظیمات Level
ایجاد Level جديد - تنظيمات Level جديد - تنظیمات گرافیکی Levelها

٩ - کار با Gridها
ایجاد Gridها - ترسیم Gridهای کمانی

١٠ - کار بر روی دیوار
ترسیم دیوار - تنظیمات ترسیم دیوار - اشکال مختلف دیوار (۱) - اشکال مختلف دیوار (۲) - انتخاب دیوارها

١١ - کنترل ویژگی های دیوار
تعیین ارتفاع دیوار - تنظیمات دیوارها - نمایش جزئیات دیوار

١٢ - کار با Location Line
مفهوم Location Line - کارایی Location Line

١٣ - کار با ستون ها
کاربرد ستون های معماری - کاربرد ستون های سازه ای - قرارگیری ستون های سازه ای - ستون های سازه ای کج - مشخصات ستون های سازه ای

١۴ - انواع Snap
کار با Increment Snap - کار با Object Snap

١۵ - ترسیم دیوارهای داخلی
ایجاد دیوارهای داخلی - ویرایش دیوارهای داخلی

١۶ - کار با ابزارهای ویرایشی (۱)
کار با دستور Move - کار با دستور Copy - کار با Mirror و Delete - کار با دستور Rotate - کار با دستور Align

١٧ - کار با ابزارهای ویرایشی (۲)
کار با Trim/Extend To Corner - کار با دستور Offset - کار با دستورات Split - کار با دستور Edit Profile - کار با دستور Wall Opening

١٨ - اتصال به فایل AutoCAD
استفاده از فایل AutoCAD - تنظيم مکان فایل AutoCAD - به روز رسانی اتصال فایل ها

١٩ - وارد کردن فایل AutoCAD
مبانی وارد کردن فایل AutoCAD - کنترل نمایش فایل های AutoCAD

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image