آموزش Revit 2020 - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - ورود به نرم افزار
شروع کار با نرم افزار - افزودن الگوهای پیش ساخته - ایجاد پروژه جدید

٣ - کار در محیط کاری
آشنایی با محیط کاری - کار با Quick Access Toolbar - ذخیره پروژه - کار با پانل Project Browser - نحوه قرارگیری نماها

۴ - ساختار دسته بندی اطلاعات
مفهوم سلسله مراتب - کاربرد پانل Properties - تکمیل اطلاعات پروژه

۵ - بررسی نماها
پیمایش نماها - کاربرد Navigation Wheel - کار با مکعب دید

۶ - اصول اولیه
انتخاب Objectها - تعیین نقطه مبدا - تعیین مقیاس مدل - تنظیمات نمایش گرافیکی

٧ - کار با Level
مفهوم Level - جزئیات Level

٨ - ایجاد و تنظیمات Level
ایجاد Level جديد - تنظيمات Level جديد - تنظیمات گرافیکی Levelها

٩ - کار با Gridها
ایجاد Gridها - ترسیم Gridهای کمانی

١٠ - کار بر روی دیوار
ترسیم دیوار - تنظیمات ترسیم دیوار - اشکال مختلف دیوار (۱) - اشکال مختلف دیوار (۲) - انتخاب دیوارها

١١ - کنترل ویژگی های دیوار
تعیین ارتفاع دیوار - تنظیمات دیوارها - نمایش جزئیات دیوار

١٢ - کار با Location Line
مفهوم Location Line - کارایی Location Line

١٣ - کار با ستون ها
کاربرد ستون های معماری - کاربرد ستون های سازه ای - قرارگیری ستون های سازه ای - ستون های سازه ای کج - مشخصات ستون های سازه ای

١۴ - انواع Snap
کار با Increment Snap - کار با Object Snap

١۵ - ترسیم دیوارهای داخلی
ایجاد دیوارهای داخلی - ویرایش دیوارهای داخلی

١۶ - کار با ابزارهای ویرایشی (۱)
کار با دستور Move - کار با دستور Copy - کار با Mirror و Delete - کار با دستور Rotate - کار با دستور Align

١٧ - کار با ابزارهای ویرایشی (۲)
کار با Trim/Extend To Corner - کار با دستور Offset - کار با دستورات Split - کار با دستور Edit Profile - کار با دستور Wall Opening

١٨ - اتصال به فایل AutoCAD
استفاده از فایل AutoCAD - تنظيم مکان فایل AutoCAD - به روز رسانی اتصال فایل ها

١٩ - وارد کردن فایل AutoCAD
مبانی وارد کردن فایل AutoCAD - کنترل نمایش فایل های AutoCAD

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته