آموزش ++C - دوره مقدماتی

image۱ - مبانی اولیه
مقدمه - تاریخچه ++C - آشنایی با ++C

۲- ورود به برنامه
ایجاد یک پروژه جدید - کار با پانل Solution Explorer

۳ - درج و اجرای کدها
افزودن کدهای اولیه - ایجاد تابع Main - اجرای پروژه - نحوه درج کدها - افزودن توضیحات

۴ - متغیرها
تعریف متغیرها - مقداردهی به متغیرها - کار با متغیرها

۵ - کار با انواع داده
انواع Data Type - محاسبه اندازه و Overflow - ثابت ها

۶ - انواع عملگرها (۱)
عملگرهای ریاضی - عملگرهای تخصیصی - عملگرهای رابطه ای

۷ - انواع عملگرها (۲)
عملگرهای منطقی - عملگرهای بیتی (۱) - عملگرهای بیتی (۲) - عملگر شرطی - تقدم عملگرها

۸ - کار با دستور ورودی
کار با دستور ورودی

۹ - محاسبه مساحت و محیط
محاسبه مساحت و محیط مستطیل - محاسبه مساحت و محیط دایره

۱۰ - تغییر نوع داده
تبدیل متغیرها - روش Cast کردن داده ها

۱۱ - کار با توابع
آشنایی با Functionها - ایجاد تابع غیر بازگشتی - ایجاد تابع بازگشتی

۱۲ - سفارشی سازی توابع
بازگرداندن مقدار یک متغیر - بازگرداندن پارامترهای ورودی - محدوده کارایی متغیرها

۱۳ - ویژگی Forward Declaration
مفهوم Forward Declaration - کاربرد Forward Declaration

۱۴ - کار با Header File
مبانی کار با Namespace - آشنایی با Header File - ایجاد Header File - اصول نگارشی Headerها

۱۵ - کار با Namespace
ایجاد Namespaceها - کار با Headerهای تو در تو

۱۶ - مدیریت متغیرها
کار با متغیرهای Global - متغیرهایInternal  و External - عبارت Static و متغیرهای محلی

۱۷ - دستورهای شرطی
دستور If - دستور Else - دستور Else If - کار با Ifهای تو در تو

۱۸ - دستور Switch
دستور Switch

۱۹ - ساختارهای تکرار
حلقه For - حلقه While - حلقه Do-While - کلمات کلیدی Break و Continue

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image