آموزش ++C - دوره مقدماتی

image۱ - مبانی اولیه
مقدمه - تاریخچه ++C - آشنایی با ++C

۲- ورود به برنامه
ایجاد یک پروژه جدید - کار با پانل Solution Explorer

۳ - درج و اجرای کدها
افزودن کدهای اولیه - ایجاد تابع Main - اجرای پروژه - نحوه درج کدها - افزودن توضیحات

۴ - متغیرها
تعریف متغیرها - مقداردهی به متغیرها - کار با متغیرها

۵ - کار با انواع داده
انواع Data Type - محاسبه اندازه و Overflow - ثابت ها

۶ - انواع عملگرها (۱)
عملگرهای ریاضی - عملگرهای تخصیصی - عملگرهای رابطه ای

۷ - انواع عملگرها (۲)
عملگرهای منطقی - عملگرهای بیتی (۱) - عملگرهای بیتی (۲) - عملگر شرطی - تقدم عملگرها

۸ - کار با دستور ورودی
کار با دستور ورودی

۹ - محاسبه مساحت و محیط
محاسبه مساحت و محیط مستطیل - محاسبه مساحت و محیط دایره

۱۰ - تغییر نوع داده
تبدیل متغیرها - روش Cast کردن داده ها

۱۱ - کار با توابع
آشنایی با Functionها - ایجاد تابع غیر بازگشتی - ایجاد تابع بازگشتی

۱۲ - سفارشی سازی توابع
بازگرداندن مقدار یک متغیر - بازگرداندن پارامترهای ورودی - محدوده کارایی متغیرها

۱۳ - ویژگی Forward Declaration
مفهوم Forward Declaration - کاربرد Forward Declaration

۱۴ - کار با Header File
مبانی کار با Namespace - آشنایی با Header File - ایجاد Header File - اصول نگارشی Headerها

۱۵ - کار با Namespace
ایجاد Namespaceها - کار با Headerهای تو در تو

۱۶ - مدیریت متغیرها
کار با متغیرهای Global - متغیرهایInternal  و External - عبارت Static و متغیرهای محلی

۱۷ - دستورهای شرطی
دستور If - دستور Else - دستور Else If - کار با Ifهای تو در تو

۱۸ - دستور Switch
دستور Switch

۱۹ - ساختارهای تکرار
حلقه For - حلقه While - حلقه Do-While - کلمات کلیدی Break و Continue

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته