آموزش MATLAB 2015 - دوره پیشرفته

image١ - آشنایی با Curve Fitting
کار با Curve Fitting - متدهای Curve Fitting - اعمال Surface Fitting

٢ - پردازش تصویر
تابع Imread - انواع تصاویر

٣ - توابع تبدیل تصاویر
تابع Im2bw - تابع Graythresh - تابع Rgb2gray

۴ - توابع کار با تصاویر
تابع Repmat - توابع Imageinfo و Impixel

۵ - چرخاندن و برش تصویر
تابع Imrotate - تابع Imcrop

۶ - ادغام و کسر تصاویر
تابع Imadd - تابع Imsubtract - اضافه کردن مقدار به تصویر

٧ - سایر توابع کار با تصاویر
ضرب و تقسیم بر روی تصاویر - تابع Imresize - تابع Corr2

٨ - لبه یابی تصاویر
تابع Edge - متد Sobel - سایر متدهای لبه یابی

٩ - توابع ویرایش تصاویر
تابع Imfill - تابع Bwlabel

١٠ - تابع Regionprops
کار با تابع Regionprops - خصوصیات تابع Regionprops (١) - خصوصیات تابع Regionprops (٢)

١١ - سایر خصوصیات تابع Regionprops
خصوصیت Centroid - تابع Bwareaopen - خصوصیت EulerNumber

١٢ - جستجو و چرخاندن Object
جستجو و چرخاندن Object

١٣ - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB
دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) - دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢)

١۴ - ایجاد تصاویر خاکستری
ایجاد تصاویر خاکستری

١۵ - رابط گرافیکی
ایجاد یک GUI - ترازبندی و توزیع Componentها

١۶ - بازکردن پروژه
بازکردن پروژه

١٧ - کدنویسی Componentها
افزودن کد به Componentها - دریافت اطلاعات از کاربر - رسم نمودار

١٨ - تابع Set
تابع Set

١٩ - کار با منوها
ایجاد منو - کدنویسی منوها

٢٠ - تابع Waitbar
تابع Waitbar

٢١ - تابع Inputdlg
تابع Inputdlg (١) - تابع Inputdlg (٢)

٢٢ - تابع Uigetfile
تابع Uigetfile

٢٣ - ایجاد فایل EXE
ایجاد فایل EXE

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته