آموزش ++C - دوره متوسط

image۱ - کار با آرایه ها
ایجاد آرایه ها - فراخوانی عناصر آرایه - پیمایش عناصر آرایه

۲ - کاربرد آرایه ها
محاسبه میانگین - محاسبه بیشترین مقدار - مرتب سازی عناصر

۳ - آرایه های دو بعدی
آرایه های دو بعدی - فراخوانی آرایه های دو بعدی - آرایه های دو بعدی و جدول ضرب

۴ - نوع داده Char
کار با نوع داده Char - مفهوم Escape Sequences

۵ - کار با C-Style String
مفهوم C-Style String - کاربرد C-Style String

۶ - استفاده از C-Style String
ورودی متنی و C-Style String - توابع کار با C-Style String - جستجو در C-Style String - آرایه های دو بعدی و C-Style String - مقداردهی به آرایه های دو بعدی

۷ - کار با String
مفهوم String - توابع کار با String - جستجو و جایگزینی در String - ترکیب و جابجایی Stringها

۸ - کار با Pointer
مفهوم Pointer - ایجاد Pointer

۹ - کاربرد Pointer
ارتباط Pointer و آرایه - نقش Pointer در ارسال آرایه ها - نقش Pointer در تغییر آرایه ها - ایجاد Pointer از آرایه ها - ارتباط با C-Style String

۱۰ - حافظه Dynamic
تخصیص حافظه Dynamic به متغیر - حافظه Dynamic و Pointer

۱۱ - کار با Reference Variable
مفهوم Reference Variable - کاربرد Reference Variable

۱۲ - کاربرد For-Each Loop
کار با For-Each Loop - ویرایش For-Each Loop

۱۳ - کار با Array و Vector
کار با دستور Array - توابع کار با آرایه ها - کار با دستور Vector

۱۴ - اصول پیشرفته کار با توابع
توابع و پارامترهای ورودی - کار با Reference و Pointer - مفهوم Inline Function - مفهوم Function Overloading - مفهوم Recursive Function

۱۵ - نوع داده شمارشی
مفهوم Enumerated Types - کار با Enumerated Type - کار با Enum Class

۱۶ - کاربرد Typedef
کاربرد Typedef

۱۷ - کاربرد Struct
مفهوم Struct - مقداردهی به Struct - ارتباط Struct و توابع - کار با Structهای  تو در تو

۱۸ - برنامه نویسی شی گرا
برنامه نویسی شی گرا

۱۹ - کار با کلاس ها
تعریف کلاس - فراخوانی کلاس ها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته