آموزش Rhino - دوره مقدماتی

image۱ - مقدمه
مقدمه

۲- ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری - کار با نوار ابزارها - کار با پانل ها - کار با خط فرمان - کار با دستورات

۳ - مدیریت صحنه
کار با الگوها - کار با نماها - پیمایش صحنه - دستورات Zoom

۴ - نمایش و انتخابObject ها
شیوه نمایش Objectها - روش انتخاب Objectها

۵ - کار با Snap ها
کار با Snap ها (۱) - کار با Snap ها (۲)

۶ - ویرایش Objectها
جا به جا کردن Objectها - چرخاندن Objectها - کار با دستور Scale 3D - دستورات Scale 2D و Scale 1D - کار با ابزار Gumball

۷ - مدیریت Objectها
قفل کردن Objectها - پنهان کردن Objectها - کپی کردن Objectها - آینه سازی Objectها

۸ - تکثير آرایه ای
دستور Polar Array - دستور Rectangular Array

۹ - کاربرد لایه ها
مفهوم لایه ها - کار با لایه ها

۱۰ - کار با Objectها
انواع Objectها - انتخاب بر اساس رنگ - پانل Properties

۱۱ - ترسیم اشکال پایه
ابزار Single Line - ابزار Line Segments - دستورات Join و Explode - ابزار Rectangle - ابزار Polygon

۱۲ - ترسیم انواع منحنی
ترسیم منحنی های Free-Form - سایر ابزارهای ترسیم منحنی - ترسیم کمان

۱۳ - ترسیم دایره
ترسیم دایره (۱) - ترسیم دایره (۲)

۱۴ - ترسيم بیضی
ترسيم بیضی

۱۵ - اندازه گذاری و Rebuild
اندازه گذاری (۱) - اندازه گذاری (۲) - کار با دستور Rebuild

۱۶ - ویرایش منحنی ها
دستور Offset Curve - دستور - Fillet Curve - دستور Chamfer Curve

۱۷ - ترکیب منحنی ها
دستور Quick Curve Blend - دستور - Adjustable Curve Blend - دستور Match Curve

۱۸ - برش منحنی ها
دستور - Split دستور Trim- دستور Curve Boolean - دستور Extend Curve

۱۹ - اتصال و گروه بندی منحنی ها
اتصال و گروه بندی منحنی ها

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته