آموزش Excel 2019 - دوره پیشرفته

image۱ - استفاده از فرمول ها
مبانی کار با فرمول ها - اجزای سازنده فرمول ها - ترتیب محاسبه عملگرها - انواع سلول ها در فرمول نویسی - عملگرهای منطقی - عملگرهای مرجع

۲ - روش Point And Click
روش Point And Click

۳ - آدرس دهی سلول ها
آدرس دهی نسبی - آدرس دهی مطلق - آدرس دهی مطلق سطر و ستون - تبدیل سلول حاوی فرمول - مبانی کار با توابع - کارآیی محدوده های سلولی

۴ - خطاهای فرمول نویسی
نحوه عملکرد خطاها - انواع خطاهای فرمول نویسی

۵ - فرمول ها و Worksheetها
ارتباط فرمول و Worksheet - ارتباط فرمول و Workbook - به روز رسانی فرمول ها - ویرایش اتصالات فرمول ها

۶ - مرتب سازی داده ها
نام گذاری محدوده ها (۱) - نام گذاری محدوده ها (۲) - کاربرد محدوده ها - درج توابع توسط Ribbon - استفاده از Insert Function

۷ - توابع ریاضی (۱)
نحوه کار با توابع - کار با تابع SUM - کار با توابع شمارشی - ترکیب SUM و COUNT - نحوه محاسبه میانگین - توابع MAX و MIN

۸ - توابع ریاضی (۲)
توابع گرد کردن (۱) - توابع گرد کردن (۲) - توابع SIGN و ABS - توابع MOD و QUOTIENT - توابع جذر و توان - توابع لگاریتم

۹ - توابع ریاضی (۳)
توابع PRODUCT و SUMPRODUCT - توابع LARGE و SMALL - تابع RANK - روش تولید اعداد تصادفی - تابع MODE.MULT

۱۰ - توابع ماتریس
تابع MMULT - تابع MDETERM - تابع MINVERSE - توابع FACT و COMBIN

۱۱ - محاسبات جدول
اجرای محاسبات در جدول - محاسبات Dynamic - استفاده از عنوان ستون ها - کاربرد ردیف Total - کار با تابع SUBTOTAL

۱۲ - توابع متنی
توابع LEFT و RIGHT - کاربرد تابع MID - توابع LEN و TRIM - تعیین نوع سلول ها توسط توابع - سایر انواع توابع متنی

۱۳ - توابع اتصال متن
تابع CONCATENATE - تابع CONCAT - تابع TEXTJOIN

۱۴ - توابع جستجو و جایگزینی
توابع REPLACE و SUBSTITUTE - توابع FIND و SEARCH - تابع INDEX - تابع VLOOKUP (۱) - تابع VLOOKUP (۲) - تابع HLOOKUP

۱۵ - توابع MATCH و EXACT
کاربرد تابع (MATCH (۱ - کاربرد تابع (MATCH (۲ - ترکیب توابع MATCH و EXACT

۱۶ - توابع شرطی (۱)
کار با تابع IF - کار با تابع IFS - کار با IFهای تو در تو - توابع AND و OR - کار با تابع SUMIF - کار با تابع SUMIFS

۱۷ - توابع شرطی (۲)
توابع شرطی شمارشی - توابع شرطی میانگین - توابع MINIFS و MAXIFS - توابع ISERROR و IFERROR

۱۸ - توابع زمان و وام
کار با توابع زمان - کار با تابع CONVERT - توابع محاسبات وام - توابع PPMT و IPMT

۱۹ - کار با Macro
نقش Macro در اکسل - روش افزودن دکمه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image