آموزش Excel 2019 - دوره پیشرفته

image۱ - استفاده از فرمول ها
مبانی کار با فرمول ها - اجزای سازنده فرمول ها - ترتیب محاسبه عملگرها - انواع سلول ها در فرمول نویسی - عملگرهای منطقی - عملگرهای مرجع

۲ - روش Point And Click
روش Point And Click

۳ - آدرس دهی سلول ها
آدرس دهی نسبی - آدرس دهی مطلق - آدرس دهی مطلق سطر و ستون - تبدیل سلول حاوی فرمول - مبانی کار با توابع - کارآیی محدوده های سلولی

۴ - خطاهای فرمول نویسی
نحوه عملکرد خطاها - انواع خطاهای فرمول نویسی

۵ - فرمول ها و Worksheetها
ارتباط فرمول و Worksheet - ارتباط فرمول و Workbook - به روز رسانی فرمول ها - ویرایش اتصالات فرمول ها

۶ - مرتب سازی داده ها
نام گذاری محدوده ها (۱) - نام گذاری محدوده ها (۲) - کاربرد محدوده ها - درج توابع توسط Ribbon - استفاده از Insert Function

۷ - توابع ریاضی (۱)
نحوه کار با توابع - کار با تابع SUM - کار با توابع شمارشی - ترکیب SUM و COUNT - نحوه محاسبه میانگین - توابع MAX و MIN

۸ - توابع ریاضی (۲)
توابع گرد کردن (۱) - توابع گرد کردن (۲) - توابع SIGN و ABS - توابع MOD و QUOTIENT - توابع جذر و توان - توابع لگاریتم

۹ - توابع ریاضی (۳)
توابع PRODUCT و SUMPRODUCT - توابع LARGE و SMALL - تابع RANK - روش تولید اعداد تصادفی - تابع MODE.MULT

۱۰ - توابع ماتریس
تابع MMULT - تابع MDETERM - تابع MINVERSE - توابع FACT و COMBIN

۱۱ - محاسبات جدول
اجرای محاسبات در جدول - محاسبات Dynamic - استفاده از عنوان ستون ها - کاربرد ردیف Total - کار با تابع SUBTOTAL

۱۲ - توابع متنی
توابع LEFT و RIGHT - کاربرد تابع MID - توابع LEN و TRIM - تعیین نوع سلول ها توسط توابع - سایر انواع توابع متنی

۱۳ - توابع اتصال متن
تابع CONCATENATE - تابع CONCAT - تابع TEXTJOIN

۱۴ - توابع جستجو و جایگزینی
توابع REPLACE و SUBSTITUTE - توابع FIND و SEARCH - تابع INDEX - تابع VLOOKUP (۱) - تابع VLOOKUP (۲) - تابع HLOOKUP

۱۵ - توابع MATCH و EXACT
کاربرد تابع (MATCH (۱ - کاربرد تابع (MATCH (۲ - ترکیب توابع MATCH و EXACT

۱۶ - توابع شرطی (۱)
کار با تابع IF - کار با تابع IFS - کار با IFهای تو در تو - توابع AND و OR - کار با تابع SUMIF - کار با تابع SUMIFS

۱۷ - توابع شرطی (۲)
توابع شرطی شمارشی - توابع شرطی میانگین - توابع MINIFS و MAXIFS - توابع ISERROR و IFERROR

۱۸ - توابع زمان و وام
کار با توابع زمان - کار با تابع CONVERT - توابع محاسبات وام - توابع PPMT و IPMT

۱۹ - کار با Macro
نقش Macro در اکسل - روش افزودن دکمه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته