تا اطلاع بعدی، شرکت هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌پذیرد. لطفا هر درخواستی در زمینه خرید یا پشتیبانی دارید با شماره ۴۸۱۵ تماس بگیرید.

آموزش MATLAB 2015 - دوره متوسط

image١ - توابع کار با رشته ها
متغیرهای رشته ای و عددی - توابع Str2num و Num2str

٢ - تابع Strcat
تابع Strcat (١) - تابع Strcat (٢)

٣ - ویرایش رشته ها
توابع مقایسه و تبدیل رشته ها - جستجو و جایگزینی رشته ها - کار با فضاهای خالی در رشته ها - چاپ ستاره

۴ - توابع تاریخ و زمان
توابع تاریخ و زمان

۵ - کار با فایل ها
توابع Fopen و Fclose - تابع Fgetl - توابع Frewind و Fileread - توابع Feof و Type

۶ - محاسبات عددی و ریاضیاتی
حل معادلات خطی - رسم نمودار توابع - ترسیم چند تابع در یک نمودار

٧ - افزودن جزئیات به نمودارها
تعیین Style و ضخامت نمودار - افزودن همزمان جزئیات (١) - افزودن همزمان جزئیات (٢)

٨ - تغییر خصوصیات نمودار
ایجاد Handle - ایجاد Title ،Label و Legend - دستور Hold On - تغییر بازه نمودار - ایجاد Grid

٩ - توابع نمایش نمودارها
تابع Subplot - تابع Plotyy

١٠ - ترسیمات قطبی
ترسیمات قطبی

١١ - نمودارهای سه بعدی
تابع Surf - تابع Sphere - توابع Ellipsoid و Plot3

١٢ - نمودارهای میله ای
نمودارهای میله ای (١) - نمودارهای میله ای (٢) - ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای

١٣ - سایر نمودارها
نمودارهای دایره ای - نمودارهای توپوگرافی

١۴ - توابع کار با چند جمله ای ها
توابع Polyder و Ployval - تابع Polyfit - تابع Polyint - تابع Roots - توابع Conv و Deconv

١۵ - جعبه ابزار Symbolic Math
متغیرهای Symbolic - ثابت های Symbolic - حساب دیفرانسیل

١۶ - معادلات جبری
حل معادلات جبری - حل دستگاه معادلات جبری

١٧ - اعمال فرضیات
اعمال فرضیات

١٨ - توابع کاربردی (١)
تابع Numden - تابع Limit

١٩ - توابع کاربردی (٢)
تابع Expand - تابع Rsums - تابع Symsum

٢٠ - محاسبه انتگرال یک تابع
محاسبه انتگرال یک تابع

٢١ - سایر توابع
تابع Finverse - تابع Vpasolve

٢٢ - کار با Taylor
تابع Taylor - ابزار Taylor

٢٣ - محاسبه لاپلاس
محاسبه لاپلاس

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Photoshop 2020

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Flash

image