آموزش MATLAB 2015 - دوره متوسط

image١ - توابع کار با رشته ها
متغیرهای رشته ای و عددی - توابع Str2num و Num2str

٢ - تابع Strcat
تابع Strcat (١) - تابع Strcat (٢)

٣ - ویرایش رشته ها
توابع مقایسه و تبدیل رشته ها - جستجو و جایگزینی رشته ها - کار با فضاهای خالی در رشته ها - چاپ ستاره

۴ - توابع تاریخ و زمان
توابع تاریخ و زمان

۵ - کار با فایل ها
توابع Fopen و Fclose - تابع Fgetl - توابع Frewind و Fileread - توابع Feof و Type

۶ - محاسبات عددی و ریاضیاتی
حل معادلات خطی - رسم نمودار توابع - ترسیم چند تابع در یک نمودار

٧ - افزودن جزئیات به نمودارها
تعیین Style و ضخامت نمودار - افزودن همزمان جزئیات (١) - افزودن همزمان جزئیات (٢)

٨ - تغییر خصوصیات نمودار
ایجاد Handle - ایجاد Title ،Label و Legend - دستور Hold On - تغییر بازه نمودار - ایجاد Grid

٩ - توابع نمایش نمودارها
تابع Subplot - تابع Plotyy

١٠ - ترسیمات قطبی
ترسیمات قطبی

١١ - نمودارهای سه بعدی
تابع Surf - تابع Sphere - توابع Ellipsoid و Plot3

١٢ - نمودارهای میله ای
نمودارهای میله ای (١) - نمودارهای میله ای (٢) - ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای

١٣ - سایر نمودارها
نمودارهای دایره ای - نمودارهای توپوگرافی

١۴ - توابع کار با چند جمله ای ها
توابع Polyder و Ployval - تابع Polyfit - تابع Polyint - تابع Roots - توابع Conv و Deconv

١۵ - جعبه ابزار Symbolic Math
متغیرهای Symbolic - ثابت های Symbolic - حساب دیفرانسیل

١۶ - معادلات جبری
حل معادلات جبری - حل دستگاه معادلات جبری

١٧ - اعمال فرضیات
اعمال فرضیات

١٨ - توابع کاربردی (١)
تابع Numden - تابع Limit

١٩ - توابع کاربردی (٢)
تابع Expand - تابع Rsums - تابع Symsum

٢٠ - محاسبه انتگرال یک تابع
محاسبه انتگرال یک تابع

٢١ - سایر توابع
تابع Finverse - تابع Vpasolve

٢٢ - کار با Taylor
تابع Taylor - ابزار Taylor

٢٣ - محاسبه لاپلاس
محاسبه لاپلاس

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته