آموزش ++C - دوره پیشرفته

image۱ - آشنایی با Access Specifier
مفهوم Access Specifier – کار با Access Specifier

۲ - مفهوم Encapsulation
مفهوم Encapsulation

۳ - کاربرد سازنده ها
استفاده از سازنده ها – کار با سازنده پیش فرض – سازنده ها و سربارگذاری توابع – کار با Implicit Constructor – کار با کلاس های تو در تو

۴ - کاربرد Member Initializer List
مفهوم Member Initializer List – کار با Member Initializer List

۵ - کاربرد Destructor
کار با Destructor – کنترل Destructor

۶ - ارتباط Pointer و کلاس
ارتباط Pointer و Objectها – ارتباط Pointer و توابع – ارتباط Pointer و متغیرها – کار با اشاره گر This

۷ - تقسیم اجزای کلاس ها
شکستن کلاس ها به کدهای مجزا – ارتباط کلاس و فایل Header

۸ - ثابت ها و متغیرهای Static
ایجاد Objectهای ثابت – کار با متغیرهای Static – کار با توابع Static

۹ - توابع و کلاس های Friend
توابع Friend – کلاس های Friend

۱۰ - سربارگذاری عملگرها
مفهوم Operator Overloading – فراخونی عملگر Overload شده – سربارگذاری با توابع Friend – سربارگذاری با توابع معمولی

۱۱ - مفهوم وراثت
آشنایی با Inheritance – ویژگی Inheritance

۱۲ - روش های ارث بری
روش Hierarchical Inheritance – روش Multilevel Inheritance – روش Multiple Inheritance

۱۳ - کار با Inheritance
نقش Constructor در وراثت – کار با حالت Protected – حالت های ارث بری

۱۴ - کاربرد کلاس های فرزند
کاربرد کلاس های فرزند (۱) - کاربرد کلاس های فرزند (۲)

۱۵ - کاربرد وراثت
بازنویسی توابع کلاس والد – ویرایش توابع کلاس والد – تغییر حالت ارث بری – ارث بری و Pointerها

۱۶ - مفهوم Polymorphism
آشنایی با Polymorphism – کاربرد Polymorphism – اجرای Polymorphism – نقش کلمات کلیدی – کار با Pure Virtual Function

۱۷ - الگوی تابع و کلاس
مفهوم Function Template – ایجاد Function Template – آرایه و Function Template – ایجاد Class Template

۱۸ - مفهوم Input/Output
جریان های ورودی و خروجی – کار با جریان های ورودی – کار با جریان های خروجی – کار با Manipulatorها

۱۹ - ایجاد فایل خروجی
ایجاد فایل خروجی

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته