آموزش Revit 2020 - دوره متوسط

image١ - کاربرد اندازه گذاری
کار با ابزار Dimension - تنظیمات اندازه گذاری - اندازه گذاری همزمان - انواع اندازه گذاری - تغییر مشخصات خطوط اندازه گذاری

٢ - کار با Reference Plane
کار با Reference Plane

٣ - دستور Model In Place
دستور (Model In Place (۱ - دستور (Model In Place (۲

۴ - افزودن در و پنجره
افزودن در - افزودن Tag به درها - بارگذاری Familyها - افزودن پنجره

۵ - کار با کامپوننت ها
درج سیستم گرمایشی - کاربرد Toilet Domestic

۶ - ابزارهای Join
ابزار Wall Join - ابزار Join Geometry

٧ - کار با دیوارهای سفارشی
ایجاد دیوارهای سفارشی - کنترل لایه های دیوار - افزودن لایه های جدید

٨ - کار با Material
تعیین Material لایه ها - کار با Material Browser - ایجاد Material سفارشی

٩ - کنترل تنظیمات دیوار
کاربرد ابزار Modify - کاربرد ابزار Split Region - کاربرد ابزار Assign Layers

١٠ - ایجاد برآمدگی و فرورفتگی
کاربرد ابزار Wall Sweep - تغییر پروفایل Sweep - ایجاد پروفایل سفارشی - کاربرد ابزار Wall Reveal

١١ - ایجاد کف اتاق
ایجاد کف اتاق (۱) - ایجاد کف اتاق (۲)

١٢ - نمای Section
کار در نمای Section - بررسی نمای Section - تنظیمات نمای Section

١٣ - ایجاد و ویرایش سقف
ایجاد سقف - ویرایش سقف - ایجاد Shed Roof - اتصال دیوار و سقف - تنظیمات اتصال دیوار و سقف - اتصال ستون و سقف

١۴ - ایجاد Extrusion Roof
ایجاد Extrusion Roof

١۵ - ترسیم سقف کاذب
کار با Automatic Ceiling - کار با Sketch Ceiling - ترسیم با ارتفاع های متفاوت

١۶ - ابزارهای Shape Editing
کار با Add Point - کار با Add Split Line - کار با Slope Arrows - تنظیمات Slope Arrows - کار با سقف های شیبدار

١٧ - کاربرد بازشوها
ایجاد بازشوها - کار با بازشوی Shaft - کار با بازشوی Dormer - سایر انواع بازشو

١٨ - ترسیم پله
مفهوم فنی پله - تنظیمات ترسیم پله - ترسیم پله های دورانی - روش (Stair By Component (۱ - روش (Stair By Component (۲

١٩ - تنظیمات پله ها
تعیین فاصله Runها - تغییر تعداد Riserها - تغییر جهت پله ها - تغییر شکل پاگرد

٢٠ - آزمون عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image