آموزش Revit 2020 - دوره متوسط

image١ - کاربرد اندازه گذاری
کار با ابزار Dimension - تنظیمات اندازه گذاری - اندازه گذاری همزمان - انواع اندازه گذاری - تغییر مشخصات خطوط اندازه گذاری

٢ - کار با Reference Plane
کار با Reference Plane

٣ - دستور Model In Place
دستور (Model In Place (۱ - دستور (Model In Place (۲

۴ - افزودن در و پنجره
افزودن در - افزودن Tag به درها - بارگذاری Familyها - افزودن پنجره

۵ - کار با کامپوننت ها
درج سیستم گرمایشی - کاربرد Toilet Domestic

۶ - ابزارهای Join
ابزار Wall Join - ابزار Join Geometry

٧ - کار با دیوارهای سفارشی
ایجاد دیوارهای سفارشی - کنترل لایه های دیوار - افزودن لایه های جدید

٨ - کار با Material
تعیین Material لایه ها - کار با Material Browser - ایجاد Material سفارشی

٩ - کنترل تنظیمات دیوار
کاربرد ابزار Modify - کاربرد ابزار Split Region - کاربرد ابزار Assign Layers

١٠ - ایجاد برآمدگی و فرورفتگی
کاربرد ابزار Wall Sweep - تغییر پروفایل Sweep - ایجاد پروفایل سفارشی - کاربرد ابزار Wall Reveal

١١ - ایجاد کف اتاق
ایجاد کف اتاق (۱) - ایجاد کف اتاق (۲)

١٢ - نمای Section
کار در نمای Section - بررسی نمای Section - تنظیمات نمای Section

١٣ - ایجاد و ویرایش سقف
ایجاد سقف - ویرایش سقف - ایجاد Shed Roof - اتصال دیوار و سقف - تنظیمات اتصال دیوار و سقف - اتصال ستون و سقف

١۴ - ایجاد Extrusion Roof
ایجاد Extrusion Roof

١۵ - ترسیم سقف کاذب
کار با Automatic Ceiling - کار با Sketch Ceiling - ترسیم با ارتفاع های متفاوت

١۶ - ابزارهای Shape Editing
کار با Add Point - کار با Add Split Line - کار با Slope Arrows - تنظیمات Slope Arrows - کار با سقف های شیبدار

١٧ - کاربرد بازشوها
ایجاد بازشوها - کار با بازشوی Shaft - کار با بازشوی Dormer - سایر انواع بازشو

١٨ - ترسیم پله
مفهوم فنی پله - تنظیمات ترسیم پله - ترسیم پله های دورانی - روش (Stair By Component (۱ - روش (Stair By Component (۲

١٩ - تنظیمات پله ها
تعیین فاصله Runها - تغییر تعداد Riserها - تغییر جهت پله ها - تغییر شکل پاگرد

٢٠ - آزمون عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته