آموزش SQL Server - دوره پیشرفته

image١ - توابع SQL
انواع توابع SQL – کار با تابع Cast – کار با تابع Convert – کار با توابع Date And Time

٢ - توابع Scalar
انواع توابع منطقی – انواع توابع ریاضی – توابع Metadata

٣ - توابع String
کار با توابع Char و CharIndex – کار با تابع Concat – توابع Left،  Rightو Substring – انواع توابع رشته ای

۴ - توابع سیستمی
توابع Identity و IsNull – توابع IsNumeric و NewId

۵ - توابع User Defined
مبانی تعریف توابع – کاربرد متغیرها – مفاهيم Batch و Scope – ایجاد یک تابع – ایجاد بدنه تابع – کار با توابع User Defined

۶ - کار با Schema و View
مفهوم Schema – استفاده از Schema – ایجاد یک View – کار با Viewها

٧ - کار با Stored Procedureها
کاربرد Stored Procedure – ایجاد Stored Procedure – نقش System Stored Procedure

٨ - کار با DML Trigger
مفهوم DML Trigger – کاربرد DML Trigger

٩ - کار با DDL Trigger
مفهوم DDL Trigger – کاربرد DDL Trigger – غیر فعال کردن Trigger

١٠ - کار با Transaction
مفهوم Transaction – تراکنش های AutoCommit – تراکنش های Implicit – تراکنش های Explicit

١١ - کنترل جریان دستورات
دستورات Try - Catch – تکنیک Save Point

١٢ - ویژگی Isolation
مفهوم Isolation – حالت Read Uncommitted – انواع Isolation Level

١٣ - کاربرد دستور While
کاربرد دستور While

١۴ - کار با Indexها
ایجاد گزارش Indexها – بازسازی Indexها

١۵ - پشتیبان گیری دستی
روش پشتیبان گیری دستی – بازگردانی فایل پشتیبان – پشتیبان گیری Differential

١۶ - پشتیبان گیری خودکار
روش پشتیبان گیری خودکار – زمان بندی پشتیبان گیری – انتخاب روش پشتیبان گیری – اجرای پشتیبان گیری خودکار

١٧ - انواع نقش های کاربری
نقش های سطح سرور – نقش های سطح Database – اعطای مجوز جدید

١٨ - کار با DDM
مفهوم DDM – اجرای Masking

١٩ - رمزگذاری
مفهوم رمزگذاری – فرایند رمزگذاری – فرایند رمزگشایی – حذف رمز از روی فیلدها

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image