آموزش Java - دوره متوسط

image۱ - کار با Packageها
کار با Packageها

۲ - جریان ورودی و خروجی
کار با کلاس Scanner - کار با کلاس JOptionPane - جریان خروجی اطلاعات

۳ - ارث بری
مفهوم ارث بری - ویژگی Inheritance (١) - ویژگی Inheritance (٢)

۴ - کار با سوپرکلاس و زیرکلاس
سطح دسترسی Protected - استفاده از Finalها - کلمه کلیدی This - کلمه کلیدی Super

۵ - مفاهیم مرتبط با وراثت
مفهوم Upcasting - مفهوم Polymorphism

۶ - کلاس های Abstract
کلاس های Abstract

۷ - کار با Interface
مفهوم Interface - درج فیلدهای ثابت - بسط دادن Interface ها

۸ - متد Getter و Setter
کار با Getter و Setter - فراخوانی Getter و Setter

۹ - کلاس Object
کار با کلاس Object - متد ToString

۱۰ - کار با متد Equals
مقدمات کار با متد Equals - بازنویسی متد Equals (١) - بازنویسی متد Equals (٢)

۱۱ - انجام محاسبات ریاضی
کلاس Math - کار با Abs و Signum - محاسبه جذر و توان - سایر متدهای مربوط به توابع

۱۲ - تولید اعداد تصادفی
متد Random (١) - متد Random (٢) - کلاس Random

۱۳ - گرد کردن اعداد
گرد کردن اعداد

۱۴ - کلاس NumberFormat
کار با کلاس NumberFormat - متدهای کلاس NumberFormat

۱۵ - کلاس String
استفاده از کلاس String - کار با Escape Sequenceها - متدهای کار بر روی رشته ها

۱۶ - متدهای کلاس String (١)
متدCahrAt - متدSubString - متد IndexOf و LastIndexOf

۱۷ - متدهای کلاس String (٢)
مقایسه رشته ها - متد Matches - متدهای EndsWith و StartsWith

۱۸ - جایگزین کردن رشته ها
جایگزین کردن رشته ها

۱۹ - کار با آرایه ها
ایجاد آرایه - پیمایش آرایه - مقداردهی به آرایه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image