آموزش Java - دوره متوسط

image۱ - کار با Packageها
کار با Packageها

۲ - جریان ورودی و خروجی
کار با کلاس Scanner - کار با کلاس JOptionPane - جریان خروجی اطلاعات

۳ - ارث بری
مفهوم ارث بری - ویژگی Inheritance (١) - ویژگی Inheritance (٢)

۴ - کار با سوپرکلاس و زیرکلاس
سطح دسترسی Protected - استفاده از Finalها - کلمه کلیدی This - کلمه کلیدی Super

۵ - مفاهیم مرتبط با وراثت
مفهوم Upcasting - مفهوم Polymorphism

۶ - کلاس های Abstract
کلاس های Abstract

۷ - کار با Interface
مفهوم Interface - درج فیلدهای ثابت - بسط دادن Interface ها

۸ - متد Getter و Setter
کار با Getter و Setter - فراخوانی Getter و Setter

۹ - کلاس Object
کار با کلاس Object - متد ToString

۱۰ - کار با متد Equals
مقدمات کار با متد Equals - بازنویسی متد Equals (١) - بازنویسی متد Equals (٢)

۱۱ - انجام محاسبات ریاضی
کلاس Math - کار با Abs و Signum - محاسبه جذر و توان - سایر متدهای مربوط به توابع

۱۲ - تولید اعداد تصادفی
متد Random (١) - متد Random (٢) - کلاس Random

۱۳ - گرد کردن اعداد
گرد کردن اعداد

۱۴ - کلاس NumberFormat
کار با کلاس NumberFormat - متدهای کلاس NumberFormat

۱۵ - کلاس String
استفاده از کلاس String - کار با Escape Sequenceها - متدهای کار بر روی رشته ها

۱۶ - متدهای کلاس String (١)
متدCahrAt - متدSubString - متد IndexOf و LastIndexOf

۱۷ - متدهای کلاس String (٢)
مقایسه رشته ها - متد Matches - متدهای EndsWith و StartsWith

۱۸ - جایگزین کردن رشته ها
جایگزین کردن رشته ها

۱۹ - کار با آرایه ها
ایجاد آرایه - پیمایش آرایه - مقداردهی به آرایه

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته