آموزش AutoCAD 3D - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - کار با محیط سه بعدی
ورود به برنامه - ایجاد اسناد سه بعدی - نمایش ابزارهای سه بعدی

٣ - حالت های نمایشی
حالت های نمایشی (۱) - حالت های نمایشی (۲)

۴ - استفاده از ViewCube
کار با ViewCube - منوی کلیک راست ViewCube

۵ - تنظیمات ViewCube
تنظیمات ViewCube (١) - تنظیمات ViewCube (٢)

۶ - ایجاد Named View
ایجاد Named View

٧ - پیمایش Viewportها
پیمایش Viewport توسط ماوس - کار با ابزارهای پیمایشی

٨ - کار با Navigation Wheel
کار با Navigation Wheel (١) - کار با Navigation Wheel (٢)

٩ - بزرگ نمایی و چرخاندن
مرور و بزرگ نمایی - کنترل بزرگ نمایی - کار با دستور Orbit

١٠ - مدیریت Viewportها
کار با چند Viewport - تنظیمات Viewportها

١١ - کار با WCS
کار با WCS

١٢ - ابزار Box
کار با ابزار Box - روش های ترسیم Box

١٣ - کاربرد دستورات ویرایشی
کاربرد دستورات ویرایشی

١۴ - ترسیم استوانه
کار با ابزار Cylinder - روش های ترسیم قاعده استوانه

١۵ - ترسیم سایر Objectها
کار با ابزار Cone - کار با Sphere و Pyramid - کار با Wedge و Torus

١۶ - ایجاد انواع UCS
کار با دستگاه های مختصات - ایجاد یک UCS جدید - زیر فرمان های UCS (١) - زیر فرمان های UCS (٢)

١٧ - کاربرد UCSها
ترسیم اشکال به کمک UCS - کنترل نمایش UCS - تنظیم صفحه XY - کار با Gripها - ابزارهای گروه Coordinated

١٨ - کار با Dynamic UCS
کار با Dynamic UCS

١٩ - کار با Osnapهای سه بعدی
آشنایی با Osnap 3D - کار با دستگیره Vertex - تعیین مرکز اضلاع و سطوح

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Flash

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image