آموزش AutoCAD 3D - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - کار با محیط سه بعدی
ورود به برنامه - ایجاد اسناد سه بعدی - نمایش ابزارهای سه بعدی

٣ - حالت های نمایشی
حالت های نمایشی (۱) - حالت های نمایشی (۲)

۴ - استفاده از ViewCube
کار با ViewCube - منوی کلیک راست ViewCube

۵ - تنظیمات ViewCube
تنظیمات ViewCube (١) - تنظیمات ViewCube (٢)

۶ - ایجاد Named View
ایجاد Named View

٧ - پیمایش Viewportها
پیمایش Viewport توسط ماوس - کار با ابزارهای پیمایشی

٨ - کار با Navigation Wheel
کار با Navigation Wheel (١) - کار با Navigation Wheel (٢)

٩ - بزرگ نمایی و چرخاندن
مرور و بزرگ نمایی - کنترل بزرگ نمایی - کار با دستور Orbit

١٠ - مدیریت Viewportها
کار با چند Viewport - تنظیمات Viewportها

١١ - کار با WCS
کار با WCS

١٢ - ابزار Box
کار با ابزار Box - روش های ترسیم Box

١٣ - کاربرد دستورات ویرایشی
کاربرد دستورات ویرایشی

١۴ - ترسیم استوانه
کار با ابزار Cylinder - روش های ترسیم قاعده استوانه

١۵ - ترسیم سایر Objectها
کار با ابزار Cone - کار با Sphere و Pyramid - کار با Wedge و Torus

١۶ - ایجاد انواع UCS
کار با دستگاه های مختصات - ایجاد یک UCS جدید - زیر فرمان های UCS (١) - زیر فرمان های UCS (٢)

١٧ - کاربرد UCSها
ترسیم اشکال به کمک UCS - کنترل نمایش UCS - تنظیم صفحه XY - کار با Gripها - ابزارهای گروه Coordinated

١٨ - کار با Dynamic UCS
کار با Dynamic UCS

١٩ - کار با Osnapهای سه بعدی
آشنایی با Osnap 3D - کار با دستگیره Vertex - تعیین مرکز اضلاع و سطوح

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته