آموزش MS Project 2013 - دوره متوسط

image١ - کنترل منابع و فعالیت ها
کنترل منابع و فعالیت ها

٢ - انواع فعالیت ها
تعیین نوع فعالیت - کاربرد گزینه Effort Driven - کاهش زمان انجام فعالیت

٣ - تاثیر Task Typeها
تاثیر Task Typeها (١) - تاثیر Task Typeها (٢)

۴ - آشنایی با تسطیح منابع
تسطیح منابع - استراتژی های تسطیح منابع

۵ - مبانی تسطیح منابع
نحوه تسطیح منابع - تعیین بازه کنترل اضافه تخصیص ها

۶ - تنظیمات Leveling
تنظیمات Leveling (١) - تنظیمات Leveling (٢) - تنظیمات Leveling (٣) - فیلدهای موثر در تسطیح منابع

٧ - تسطیح دستی منابع
تسطیح دستی منابع (١) - تسطیح دستی منابع (٢)

٨ - تعریف هزینه ها
تعریف هزینه ها (١) - تعریف هزینه ها (٢)

٩ - تعیین هزینه های متغیر
تعیین هزینه های متغیر

١٠ - بودجه
تعریف منابع بودجه ای - تخصیص منابع بودجه ای - مقایسه بودجه و هزینه برنامه ریزی شده

١١ - مرتب سازی فعالیت ها
مرتب سازی فعالیت ها

١٢ - گروه بندی فعالیت ها
گروه بندی فعالیت ها (١) - گروه بندی فعالیت ها (٢)

١٣ - فیلتر کردن فعالیت ها
فیلتر کردن فعالیت ها (١) - فیلتر کردن فعالیت ها (٢)

١۴ - روابط خارجی
ایجاد روابط خارجی - نمایش روابط خارجی - به روز رسانی روابط خارجی

١۵ - آشنایی با زیر پروژه ها
آشنایی با زیر پروژه ها

١۶ - کار با Baseline
ذخیره Baseline - نمایش Baseline - به روز رسانی Baseline

١٧ - فیلدهای سفارشی
فیلدهای سفارشی (١) - فیلدهای سفارشی (٢) - فیلدهای سفارشی (٣)

١٨ - فرمول نویسی
فرمول نویسی

١٩ - تاریخ های شمسی
تاریخ های شمسی

٢٠ - نمای Calendar
نمای Calendar

٢١ - کار با نمای Network Diagram
نمای Network Diagram - چیدمان فعالیت ها در Network Diagram - تعیین فرمت Boxها

٢٢ - کار با سایر نماها
نمای Task Usage - نماهای Resource Allocation و Team Planner - سایر نماها

٢٣ - ایجاد یک نمای جدید
ایجاد یک نمای جدید

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته