آموزش MS Project 2013 - دوره مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - مبانی و مفاهیم
مفاهیم ابتدایی (١) - مفاهیم ابتدایی (٢) - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه

٣ - فواید برنامه ریزی
فواید برنامه ریزی (١) - فواید برنامه ریزی (٢)

۴ - ورود به نرم افزار
آشنایی با محیط کاری - کار با نماهای مختلف

۵ - کنترل مشخصات
مشخصات فیلدها و رکوردها - تعیین مشخصات پروژه

۶ - آشنایی با WBS
آشنایی با WBS

٧ - کار با فعالیت ها
وارد کردن فعالیت ها - حذف فعالیت ها و خلاصه فعالیت ها

٨ - ایجاد Milestone
ایجاد Milestone

٩ - کار با کدهای WBS
ایجاد کدهای WBS - سفارشی کردن کدهای WBS

١٠ - زمان بندی دستی و خودکار
زمان بندی دستی و خودکار (١) - زمان بندی دستی و خودکار (٢) - ایجاد کپی وابسته

١١ - فعالیت های Recurring
فعالیت های Recurring (١) - فعالیت های Recurring (٢)

١٢ - آشنایی با Timeline
آشنایی با Timeline

١٣ - کار با تقویم ها
تقویم های کاری - ایجاد یک تقویم کاری (١) - ایجاد یک تقویم کاری (٢)

١۴ - کار با زمان
کنترل زمان فعالیت ها در نمودار گانت - واحدهای زمانی

١۵ - روابط
آشنایی با روابط - انواع رابطه

١۶ - پیش نیازی و پس نیازی
تعریف پیش نیازی ها - تعریف پس نیازی ها - سایر جزئیات در ایجاد روابط

١٧ - قیدها
آشنایی با قیدها - تناقض قیدها و روابط

١٨ - مفاهیم Deadline و شناوری
مفهوم Deadline - مفهوم شناوری

١٩ - فعالیت های بحرانی
فعالیت های بحرانی - محاسبه شناوری

٢٠ - سفارشی کردن نمای گانت (١)
ایجاد میله های سفارشی - تعیین ظاهر میله ها

٢١ - سفارشی کردن نمای گانت (٢)
نمای گانت سفارشی - تنظیم واحد زمانی در نمای گانت - درج شکل در نمای گانت - خطوط راهنما

٢٢ - منابع
تعریف منابع - تنظیمات منابع

٢٣ - تخصیص منابع
تعیین سطح دسترسی منابع - تخصیص منابع به فعالیت ها

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته