تا اطلاع بعدی، شرکت هیچگونه مراجعه حضوری نمی‌پذیرد. لطفا هر درخواستی در زمینه خرید یا پشتیبانی دارید با شماره ۴۸۱۵ تماس بگیرید.

آموزش MS Project 2013 - دوره پیشرفته

image١ - جداول
کار با جداول (١) - کار با جداول (٢) - جداول مربوط به منابع

٢ - مدیریت Objectها
مدیریت Objectها

٣ - تنظیم Status Date
تنظیم Status Date

۴ - تنظیم خط پیشرفت
تنظیم خط پیشرفت

۵ - درصدهای پیشرفت برنامه ای
درصدهای پیشرفت برنامه ای

۶ - درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای - ترسیم نمودار - درصد پیشرفت زمانی

٧ - درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی
درصد پیشرفت هزینه ای - درصد پیشرفت فیزیکی

٨ - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢)

٩ - پیش بینی درصدهای پیشرفت
پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣)

١٠ - فیلدها
انواع فیلدها - تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر

١١ - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها
ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢)

١٢ - زمان بندی مجدد فعالیت ها
زمان بندی مجدد فعالیت ها

١٣ - ارزش کسب شده پروژه
ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)

١۴ - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده
محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢)

١۵ - گزارش داخلی
گزارشات داخلی (١) - گزارشات داخلی (٢) - ایجاد گزارش داخلی

١۶ - گزارشات خارجی
گزارشات خارجی

١٧ - ایجاد گزارش سفارشی
ایجاد گزارش سفارشی

١٨ - تهیه پرینت
تهیه پرینت

١٩ - تنظیمات پرینت
تنظیمات پرینت (١) - تنظیمات پرینت (٢)

٢٠ - توابع ریاضی و کاراکتری
توابع ریاضی و کاراکتری

٢١ - سایر توابع
توابع تبدیلی - توابع نمایشی

٢٢ - انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها

٢٣ - ماکروها
کار با ماکروها - ضبط ماکرو

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Python

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Rhino

image

آموزش Android Programming

image

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش Lightroom

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش Audition

image

آموزش PHP

image

آموزش Windows 8

image

آموزش Windows 7

image

آموزش SQL Server

image

آموزش WordPress

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Access

image

آموزش Word

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش SketchUp

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Primavera

image

آموزش After Effects

image

آموزش Photoshop 2020

image

آموزش Revit

image

آموزش MS Project

image

آموزش Excel

image

آموزش ASP.NET

image

آموزش #Visual C

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Maya

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Flash

image