آموزش MS Project 2013 - دوره پیشرفته

image١ - جداول
کار با جداول (١) - کار با جداول (٢) - جداول مربوط به منابع

٢ - مدیریت Objectها
مدیریت Objectها

٣ - تنظیم Status Date
تنظیم Status Date

۴ - تنظیم خط پیشرفت
تنظیم خط پیشرفت

۵ - درصدهای پیشرفت برنامه ای
درصدهای پیشرفت برنامه ای

۶ - درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت زمانی برنامه ای - ترسیم نمودار - درصد پیشرفت زمانی

٧ - درصد پیشرفت هزینه ای و فیزیکی
درصد پیشرفت هزینه ای - درصد پیشرفت فیزیکی

٨ - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای
محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (١) - محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه ای (٢)

٩ - پیش بینی درصدهای پیشرفت
پیش بینی درصدهای پیشرفت (١) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٢) - پیش بینی درصدهای پیشرفت (٣)

١٠ - فیلدها
انواع فیلدها - تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر

١١ - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها
ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (١) - ثبت اطلاعات واقعی فعالیت ها (٢)

١٢ - زمان بندی مجدد فعالیت ها
زمان بندی مجدد فعالیت ها

١٣ - ارزش کسب شده پروژه
ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)

١۴ - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده
محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (١) - محاسبه شاخص های ارزش کسب شده (٢)

١۵ - گزارش داخلی
گزارشات داخلی (١) - گزارشات داخلی (٢) - ایجاد گزارش داخلی

١۶ - گزارشات خارجی
گزارشات خارجی

١٧ - ایجاد گزارش سفارشی
ایجاد گزارش سفارشی

١٨ - تهیه پرینت
تهیه پرینت

١٩ - تنظیمات پرینت
تنظیمات پرینت (١) - تنظیمات پرینت (٢)

٢٠ - توابع ریاضی و کاراکتری
توابع ریاضی و کاراکتری

٢١ - سایر توابع
توابع تبدیلی - توابع نمایشی

٢٢ - انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها
انتقال اطلاعات از سایر نرم افزارها

٢٣ - ماکروها
کار با ماکروها - ضبط ماکرو

٢۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ - آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته