آموزش #Visual C - دوره مقدماتی

image۱ - مفهوم NET.
مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟

۲- ورود به برنامه
آشنایی با Visual Studio - ایجاد یک پروژه - پانل Properties

۳ - تعاریف پایه
آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام

۴ - قواعد کد نویسی
قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C

۵ - شروع برنامه نویسی
نوشتن اولین برنامه - تغییر رنگ فرم

۶ - آشنایی با انواع داده ها
آشنایی با انواع داده ها

۷ - آشنایی با متغیرها
تعریف متغیر - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var

۸ - کار با انواع داده ها
تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری

۹ - نکات کاربردی داده ها
نکات کاربردی داده ها (١) و (٢)

۱۰ - میدان دید متغیرها
میدان دید متغیرها

۱۱ - کار با عملگرها (١)
عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و - - - عملگرهای ترکیبی

۱۲ - کار با عملگرها (٢)
دسته بندی عملگرها - عملگرهای تساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی - مفهوم ثابت ها

۱۳ - کار با انواع کنترل ها (١)
خصوصیات یک فرم - کنترل TextBox (١) - کنترل TextBox (٢) - کنترل Label

۱۴ - کار با انواع کنترل ها (٢)
کنترل ComboBox - کنترل Button (١)، (٢) و (۳) - کنترل CheckBox

۱۵ - کار با انواع کنترل ها (۳)
کنترل ListBox - کنترل PictuteBox - کنترل Timer - کنترل های LinkLabel و NotifyIcon - کنترل های MaskedTextBox و NumeticUpDown - کنترل های RadioButton و ProgressBar

۱۶ - کار با انواع کنترل ها (۴)
کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker

۱۷ - کار با انواع کنترل ها (۵)
کنترل MenuStrip - کد نویسی برای منوها (١) و (٢) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل

۱۸ - ساختار شرطی
ساختارهای شرطی - دستور Else If - ساختار Switch

۱۹ - ساختار تکرار
ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For

۲۰ - مفاهیم آرایه ها
آرایه ها - تعریف آرایه

۲۱ - کار با آرایه ها
دسترسی به اعضای آرایه - پیمایش آرایه توسط دستور For - نکات تکمیلی آرایه ها - کپی کردن آرایه ها

۲۲ - دستور Foreach
پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach

۲۳ - آرایه های چند بعدی
آرایه های چند بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه توسط دستور Foreach - آرایه های سه بعدی

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

 

به منظور مشاهده توضیحات بر روی لینک های روبرو کلیک کنید: صفحه اصلی | نرم افزار | دوره مقدماتی | دوره متوسط | دوره پیشرفته

آموزش Premiere

image

آموزش V-Ray

image

آموزش macOS

image

آموزش SketchUp

image

آموزش HTML, CSS

image

آموزش Windows 10

image

آموزش Word

image

آموزش Joomla

image

آموزش Audition

image

آموزش SQL Server

image

آموزش Illustrator

image

آموزش Windows 8

image

آموزش مبانی کامپیوتر و اینترنت

image

آموزش After Effects

image

آموزش Excel

image

آموزش Windows 7

image

آموزش ++C

image

آموزش +Network

image

آموزش JavaScript

image

آموزش AutoCAD 3D

image

آموزش Revit

image

آموزش 3ds Max

image

آموزش Excel

image

آموزش Java

image

آموزش Android Programming

image

آموزش MATLAB

image

آموزش PHP

image

آموزش SolidWorks

image

آموزش MS Project

image

آموزش Primavera

image

آموزش Word

image

آموزش Access

image

Coming Soon

image

آموزش EDIUS

image

آموزش Photoshop Pro

image

آموزش Photoshop

image

آموزش Lightroom

image

آموزش AutoCAD

image

آموزش PowerPoint

image

آموزش Access

image

آموزش WordPress

image

آموزش Maya

image

آموزش Dreamweaver

image

آموزش InDesign

image

آموزش Flash

image

آموزش #Visual C

image

آموزش CorelDRAW

image

آموزش PowerPoint

image